Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Revisionsberättelse för år 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer i den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2022”.

Kommunen redovisar ett positivt resultat om 175,2 mnkr för år 2022. Resultatet enligt balanskravet uppgår enligt årsredovisningen till 26,3 mnkr.

Nämnderna redovisar ett positivt resultat för året om 28,1 mnkr varav kommunstyrelsens förvaltning står för 62,6 mnkr. Tre av nämnderna redovisar underskott varav Individ- och familjeomsorgsnämnden står för den största avvikelsen, -37,7 mnkr. Omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 13,2 mnkr och Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd redovisar ett underskott om 4,3 mnkr varav 3,8 mnkr avser Sandvikens kommun.

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar under år 2022 ett stort ekonomiskt underskott. Nämnden har löpande fått information om den ekonomiska situationen och prognostiserat resultat. Nämnden har under år 2022 inte beslutat om tydliga åtgärder för att komma till rätta med underskottet, vilket vi är starkt kritiska mot. Nämnden har inte heller vänt sig till fullmäktige för vägledning och stöd.

Revisorerna vill påtala vikten av ett systematiskt arbete för att nå de av fullmäktige uppsatta målen och att anpassa verksamheterna till de ramar som fullmäktige beslutat. Nämndernas uppgift är att säkerställa att åtgärder vidtas som ger effekt på såväl kort som lång sikt samt att det finns en tydlig spårbarhet kring beslutade åtgärder.

Revisorerna vill särskilt lyfta att kommunstyrelsen även fortsättningsvis säkerställer en aktiv roll avseende uppföljning, uppsikt och samordningsansvar i arbetet med effektivisering och framtida budgetanpassningar. En fungerade styrning inom kommunen och en ökad samverkan är väsentligt i en föränderlig omvärld för att kunna möta de utmaningar som kommunen står inför.

Vi bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämnden har bedrivit verksamheten på ett till stor del ändamålsenligt men inte ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett underskott om 37,7 mnkr.

Vi bedömer, med bakgrund i Individ- och familjeomsorgsnämndens redovisade underskott, att nämndens interna kontroll inte har varit helt tillräcklig.

Vi ser det som väsentligt att nämnden säkerställer ett systematiskt åtgärds- och effektiviseringsarbete för att nå en ekonomi i balans. Spårbarheten till nämndens aktiva styrning och uppföljning är av yttersta vikt.

Vi bedömer att Omsorgsnämnden och Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt men från ekonomisk synpunkt inte helt tillfredsställande sätt.

Omsorgsnämnden och Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd redovisar underskott om 13,2 mnkr respektive 4,3 mnkr.

Vi bedömer att styrelsen och övriga nämnder i Sandvikens kommun i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer utifrån genomförda granskningar, att styrelsens och övriga nämnders interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de finansiella målen och de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning på lång sikt.

Gällande de kortsiktiga målen konstaterar vi att sådana mål inte har formulerats för år 2022 och redogörs ej för i årsredovisningen.

Vi riktar anmärkning mot Individ- och familjeomsorgsnämnden för bristande måluppfyllelse avseende ekonomi.

Vi tillstyrker, trots ovan riktad kritik, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder i Sandvikens kommun samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att gemensam nämnd för FoU Välfärd och Hjälpmedel, Gemensam nämnd för verksamhetsstöd, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland samt Företagshälsovårdsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2022.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2022.


Sandvikens kommun 2023 04 26

Jan Hiller
Gunnar Fahlander
Margareta Lindblad
Per-Johan Emtell
Agneta Lennartsson

Bilagor

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

  • Revisorernas redogörelse
  • De sakkunnigas rapporter avseende genomförda fördjupade granskning år 2022
  • Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen.

För att ta del av revisionsrapporten med bilagor kan du kontakta kommunens diarium via e-post: kommun@sandviken.se.

Sandvikens Stadshus