Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Revisorernas plan för löpande uppföljning individ- och familjeomsorgs­nämnden år 2023

Kommunrevisorerna har gjort en plan för löpande uppföljning av individ- och familjeomsorgsnämnden.

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Bakgrund

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inte bedrivit sin verksamhet inom tilldelad budgetram under de senaste åren. För år 2022 redovisade nämnden ett underskott om 37,7 mnkr att jämföra med ett underskott om 22,6 mnkr år 2021 respektive 19,9 mnkr år 2020. Nämnden har även tidigare år redovisat stora underskott.

Under år 2020 genomförde revisorerna en fördjupad granskning av individ och familjeomsorgsnämndens styrning, ledning och uppföljning. Utifrån genomförd granskning var revisorernas samlade bedömning att nämnden inte helt säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning och tillräcklig intern kontroll för den verksamhet den ansvarar för.

År 2021 genomförde revisionen en uppföljning av den tidigare granskningen där även dialogen med kommunstyrelsen omfattades. Granskningen visade att Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att individ- och familjeomsorgsnämnden inte helt vidtagit åtgärder för att säkerställa att deras styrning, ledning och uppföljning av verksamheten är ändamålsenlig och sker med en tillräcklig intern kontroll.

Ett flertal brister som uppmärksammats vid föregående granskning kvarstod liksom det faktum att nämnden redovisar ett underskott (-22,6 mnkr år 2021).

Mot bakgrund av tidigare genomförda granskningar och att nämnden återigen redovisade ett ännu större underskott om -37,7 mnkr riktade de förtroendevalda revisorerna en anmärkning gentemot individ- och familjeomsorgsnämnden i sin revisionsberättelse 2022 för bristande måluppfyllelse avseende ekonomi.

Vid individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde i juni år 2023 lämnades ekonomisk uppföljning för perioden januari-maj 2023. Av protokollet framgår att prognosen för helåret 2023 har försämrats ytterligare och uppgår till ett underskott om xx,x mnkr.

Med utgångspunkt i ovan riskanalys önskar Sandvikens kommuns revisorer att löpande följa individ- och familjeomsorgsnämndens ekonomiska situation och nämndens fortsatta arbete med vidtagande av åtgärder.

För att ta del av planen kan du kontakta kommunens diarium via e-post: kommun@sandviken.se.