Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Uppföljning av tidigare granskning av upphandlings­processen

Kommunrevisionen har gjort en uppföljning av tidigare granskning av upphandlingsprocessen.

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionsrapport om uppföljning av tidigare granskning av upphandlingsprocessen

Revisorerna har tidigare genomfört en fördjupad granskning avseende upphandlingsprocessen. Genom att regelbundet följa upp genomförda granskningar ges svar på om åtgärder med anledning av revisorernas kritik och rekommendationer har tagits i beaktande. Uppföljningen utgör även underlag för att bedöma om det finns anledning till förnyad granskning, och blir därmed en grund för riskanalysen inför kommande års revisionsplanering.

Revisorerna har inom ramen för sin risk- och väsentlighetsanalys och riskbedömning inför revisionsåret 2020 identifierat kommunens arbete med upphandling som ett riskområde. Med bakgrund i detta har revisorerna beslutat att genomföra en uppföljning av en tidigare granskning avseende upphandlingsprocessen.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att de brister som identifieras har åtgärdats. Granskningen påvisar att det inletts ett arbete med uppdatering av styrande dokument i form av inköpspolicy, riktlinjer för inköp samt handboken, men att det återstår ett antal brister bland annat avseende beställarrätter och systematisk uppföljning.

I rapporten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen.

  • Säkerställ att planerade och pågående aktiviteter färdigställs för att korrigera de brister som kvarstår.
  • Säkerställ att det sker en systematisk uppföljning och att åtgärder vidtas utifrån noteringar i uppföljningen.

För att ta del av hela rapporten i sin helhet med iakttagelser och bedömningar kan du kontakta kommunens diarium via e-post: kommun@sandviken.se.

Sandvikens Stadshus