Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Förmyndare

En person är omyndig till dess han eller hon fyller 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de också förmyndare, så kallade legala förmyndare. När den omyndige fyllt 16 år ska han eller hon ges tillfälle att yttra sig inför viktigare beslut.

Föräldraförvaltning

Föräldrar får själva förvalta sina barns tillgångar utan att redovisa för överförmyndaren så länge barnens tillgångar understiger åtta prisbasbelopp (364 000 år 2018). Föräldrar eller förmyndarna är skyldiga att omedelbart anmäla till Överförmyndarnämnden om barnens tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp. I sådana fall ska föräldrarna varje år lämna in en redovisning över hur de förvaltar barnens egendom. Oavsett om barnens tillgångar överstiger eller understiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att förvalta tillgångarna på ett sätt som stämmer överens med föräldrabalkens regler, Barnens tillgångar får endast användas för barnens behov och inte för föräldrarnas.

Om en av föräldrarna dör blir den efterlevande föräldern ensam förmyndare. Om båda föräldrarna är döda, underåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare utser tingsrätten en särskild förordnad förmyndare. Tingsrätten kan även förordna en medförmyndare om en förmyndare inte kan vara förmyndare ensam.

En förmyndare får inte företräda sitt barn vid en rättshandling eller rättegång mellan förmyndaren och barnet. (Ej heller bevaka barnets rätt i dödsbo om förmyndaren och barnet är delägare i samma dödsbo.) I sådant fall ska en god man förordnas för att tillfälligt företräda barnet.

Överförmyndarnämndens ansvar

Om det är nödvändigt kan Överförmyndarnämnden besluta att föräldrarna ska redovisa sin förvaltning även om barnets tillgångar understiger åtta prisbasbelopp. Om föräldrarna inte förvaltar barnens pengar på ett tillfredsställande sätt kan Överförmyndarnämnden ingripa, t.ex. genom att spärra barnens samtliga tillgångar. Vissa åtgärder kräver alltid Överförmyndarnämndens godkännande. Det gäller t.ex. när ett barn ska sälja eller köpa en fastighet eller bostadsrätt, om fastigheten ska pantsättas, om barnet ska låna eller låna ut pengar.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se