Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

För dig som är förälder, förmyndare god man för barn

Du som förälder förvaltar ditt barns tillgångar och företräder barnet i rättsliga frågor. Om barnet äger tillgångar över ett visst värde ska föräldern enligt lag ha kontakt med överförmyndaren.

Bankföreningens information till förmyndare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn

Föräldrar till barn under 18 år

Överförmyndarnämnden ska se till att barnets pengar inte används på ett olämpligt sätt. Grundregeln är att ditt barns tillgångar ska placeras tryggt och säkert och ge en rimlig avkastning.

Som förälder ska du ta till vara ditt barns rättigheter och intressen och se till ditt barns bästa. Du företräder också ditt barn i ekonomiska frågor.

Barnets pengar får användas till barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnets pengar får aldrig skänkas bort.

Som förälder har du en försörjningsplikt för ditt barn även om barnet har egna pengar.

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa rättshandlingar kräver vårt samtycke, oavsett hur stora tillgångar barnet har.

Det gäller om barnet ska:

 • köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
 • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
 • ärva pengar i ett dödsbo
 • låna eller låna ut pengar
 • bedriva rörelse.

Om både du och ditt barn är inblandade i någon av dessa punkterna ovan behöver vi oftast utse en tillfällig god man.

Fri och kontrollerad förvaltning

Din förvaltning av ditt barns tillgångar kan vara antingen fri eller kontrollerad. Här redogör vi för vad som avgör om din förvaltning ska vara fri eller kontrollerad.

Fri förvaltning

I Sverige har vi fri föräldraförvaltning. Det betyder att föräldrarna tar hand om barnets pengar utan att överförmyndarnämnden har någon tillsyn. Med begreppet "fri" menas inte att du som förälder kan hantera barnets pengar hur som helst.

Enligt lag gäller följande för alla föräldrar:

 • Alltid göra det bästa för barnet.
 • Använda barnets pengar för barnets bästa. Barnets pengar ska inte användas till sådant som ingår i föräldrarnas underhållsskyldighet, exempelvis mat och kläder.
 • Inte blanda ihop barnets tillgångar med sina egna eller någon annans, till exempel syskons, tillgångar.
 • Om barnet har fyllt 16 år har barnet rätt att lämna sin syn på olika frågor.
 • Ansöka om överförmyndarnämndens samtycke om barnet har del i fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt och denna ska säljas. Detta gäller även om barnet ska köpa eller få sådan egendom i gåva.
 • Ansöka om överförmyndarnämndens samtycke om barnet ska starta ett företag.
 • Ansöka om överförmyndarnämndens samtycke om barnet ska låna pengar eller på annat sätt skuldsätta sig.
 • Anmäla till överförmyndarnämnden om barnets tillgångar är större än åtta gånger gällande prisbasbelopp.
 • Anmäla till överförmyndarnämnden om barnet fått egendom som ska stå under särskild överförmyndarkontroll.
 • Det är förbjudet att ge bort barnets tillgångar.
 • Om föräldrar och barn rättshandla med varandra, exempelvis köpa en fastighet tillsammans eller har del i samma dödsbo måste en god man förordnas för att tillfälligt företräda barnet.
  En förälder kan inte företräda både sig själv och barnet.

Om föräldrarna missköter barnets tillgångar kan de bli skadeståndsskyldiga. Överförmyndarnämnden kan då ansöka om att tingsrätten utser en medförmyndare som ensam sköter barnets ekonomi.

Ospärrade bankkonton

Huvudregeln är att alla barns bankkonton är utan spärr även om barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp. De flesta föräldrar kan därför ta ut sina barns pengar utan vårt samtycke. Det är fortfarande barnets bästa som avgör hur barnets tillgångar ska användas och placeras.

I vissa fall ska ditt barns pengar sättas in på ett överförmyndarspärrat konto.

Kontrollerad förvaltning

För barn som har tillgångar som är mer än åtta prisbasbelopp gäller så kallad kontrollerad förvaltning för föräldrarna. Föräldrarna ska då inom en månad lämna in en förteckning till oss där alla barnets tillgångar redovisas.

Föräldrarna är därefter skyldiga att senast den sista februari varje år skicka in en årsräkning till oss som visar hur de har förvaltat och placerat barnets tillgångar under föregående år. Vid kontrollerad förvaltning behöver föräldrarna överförmyndarnämndens samtycke för vissa åtgärder, exempelvis placering i aktier.

Överförmyndarspärrade konton

När ska ett barns tillgångar sättas in på överförmyndarspärrat konto och vad är det? Mot vem gäller spärren?

En av de vanligaste anledningarna till att du som förälder kommer i kontakt med överförmyndarnämnden är att ditt barn har fått pengar som betalats ut till överförmyndarspärrat konto.

Enligt föräldrabalken ska en utbetalare i vissa fall se till att kontot de betalar ut barnets pengar till är överförmyndarspärrat. De ska då också lämna meddelande om utbetalningen till överförmyndarnämnden. Ett konto blir överförmyndarspärrat genom att du som förmyndare uppger för banken att kontot ska förses med överförmyndarspärr.

Ditt barns pengar kommer att betalas ut till spärrat konto i följande fall:

 • När barnet får pengar på grund av arv eller testamente. Regeln gäller om summan uppgår till ett prisbasbelopp eller mer.
 • När barnet får pengar i gåva och givaren har uppställt villkor om särskild överförmyndarkontroll. Regeln gäller då oavsett belopp.
 • När barnet får pengar på grund av försäkring, individuellt pensionssparande, ersättning enligt brottsskadelagen, skadestånd enligt skollagen eller skadestånd från staten. Regeln gäller om summan uppgår till ett prisbasbelopp eller mer.

Dessa regler gäller också andra värdehandlingar än pengar, t.ex. obligationer, aktier och fonder. Om du behöver använda barnets pengar som finns på spärrat konto behöver du ett samtycke från överförmyndarnämnden, ett uttagstillstånd.

Överföring mellan två överförmyndarspärrade konton

Observera att enbart överföring av medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna enligt kommentaren till 13 kap. 8 § föräldrabalken inte är att jämställa med att ta ut pengar. En ren överföring mellan två överförmyndarspärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan alltså göras utan samtycke av överförmyndaren.

När barnet fyller 18 år

Överförmyndarspärren försvinner automatiskt när barnet fyller 18 år. Barnet har då ensam tillgång till sina pengar.

Mot vem gäller spärren?

Överförmyndarspärren gäller bara mot dig som förälder och betyder att du bara kan ta ut pengar från kontot efter beslut från oss.

Skärpande föreskrifter

Om vi får information om att du missköter förvaltningen av ditt barns tillgångar kan vi besluta om skärpande föreskrifter för att trygga barnets tillgångar. Det betyder att vi kan spärra barnets bankkonton och kräva att du redovisar din förvaltning av barnets tillgångar till oss.

Socialtjänsten ska meddela oss om de ser att ett barns tillgångar riskerar att användas felaktigt.

Uttag från överförmyndarspärrade konton

Om ditt barn har tillgångar som är placerade på konto med överförmyndarspärr betyder det att överförmyndarnämndens samtycke krävs för att du ska kunna göra uttag från kontot.

Ett barns pengar får användas till hans eller hennes uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. Barnets pengar får inte användas till sådant som ska bekostas av föräldrarna på grund av deras underhållsskyldighet.

Dessa två regler måste överförmyndarnämnden ta hänsyn till när nämnden beslutar huruvida man ska lämna samtycke till ett uttag eller inte.
Dessutom tar överförmyndarnämnden hänsyn till:

 • Barnets ålder och förväntade framtida behov
 • Barnets egen vilja om han eller hon har fyllt 15 år
 • Uttagets storlek i förhållande till barnets totala tillgångar

För att göra en ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto kan du använda blanketten som du hittar längst ner på sidan. Det går även bra att skriva ett eget brev.

Följande uppgifter måste finnas med för att överförmyndarnämnden ska kunna ta ställning till din begäran:

 • Kontonummer och bank som uttaget önskas ifrån
 • Summan du vill ta ut
 • Anledningen till uttaget
 • Underskrift av barnets förmyndare (om ni är två som är förmyndare för barnet ska båda skriva under)
 • Underskrift av barnet själv om han eller hon fyllt 15 år

I vissa fall kan överförmyndarnämnden behöva få in uppgifter om dina inkomster och tillgångar för att kunna ta ställning till om kostnaden ska ingå i underhållsskyldigheten och alltså täckas av dig som förälder. När du använt pengarna ska du komma in med kvitto som styrker att du köpt in det du ansökte om uttag för. Detsamma gäller om du ansökt om att få omplacera pengarna. Du ska då skicka in bevis på att pengarna har placerats för barnets räkning.

När vi får in en begäran om uttagsmedgivande i ett ärende första gången kontrollerar vi att föräldrarna inte är aktuella hos Kronofogdemyndigheten eller socialförvaltningen. Är någon av föräldrarna aktuella hos dessa myndigheter är vi försiktiga med att lämna samtycke till uttag.

Vi kontrollerar även syftet med uttaget. Pengarna ska inte användas till något som ingår i din underhållsskyldighet som förälder.

Vi lämnar samtycket till uttag genom ett beslut som du tar med till banken. När pengarna har använts ska du redovisa det till oss genom kopia av kvitto eller liknande. Det är viktigt att pengarna använts till det som du ansökt om.

Föräldrars underhållsskyldighet

Föräldrar har en lagstadgad underhållsskyldighet gentemot sina barn. Det innebär att föräldrar är skyldiga att betala för barnens mat, kläder och uppehälle. Man ska visserligen ta hänsyn till barnets egna inkomster vilket betyder att barnet i vissa situationer kan få bidra till sin försörjning, t.ex. betala sin del av hyran i den mån föräldrarnas inkomster inte bedöms vara tillräckliga. Barnet är aldrig försörjningsskyldigt för sina föräldrar eller syskon.

Omplacering av tillgångar

Regeln i 13 kap 8 § föräldrabalken talar dock endast om uttag. Enligt överförmyndarnämndens mening innebär detta att pengar som förs över till annat spärrat konto, eller omplaceras på annat sätt med bibehållen spärr för uttag, ej kräver överförmyndarnämndens medverkan. En bank ska bistå en förmyndare som önskar göra en omplacering av pengar, när banken är förvissad om att medlen efter överföringen alltjämt är spärrade för uttag. Denna ståndpunkt står även Bankföreningen bakom och uttrycker detta på s. 26 i sin promemoria ”Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna”.

”Samtycke av överförmyndaren krävs dock inte när pengar förs över mellan spärrade konton inom en och samma bank eller om två banker sinsemellan för över pengar från” Pengar som har satts in hos bank eller kreditmarknadsföretag enligt 16 kap 11 § eller med uppgift till banken eller kreditmarknadsföretaget om att de skall stå under särskild överförmyndarkontroll får inte tas ut utan överförmyndarens samtycke..” den ena bankens spärrade konto till den andra bankens spärrade konto. Kontots karaktär spelar ingen roll (sparkonto eller annat slags konto), så länge det skyddsvärda intresset bakom reglerna om spärrade konton säkerställs genom att den gode mannen inte får lyfta den enskildes medel.”

Du bör som förmyndare därför endast behöva ansöka om uttagstillstånd när pengar ska ta ut ur banksystemet. Överförmyndarnämnden är dock medveten om att vissa banker kräver ett samtycke från överförmyndarnämnden även i de fall då du som förmyndare självständigt ska kunna omplacera ditt barns tillgångar. Vänd dig till överförmyndarnämnden om det uppstår några frågor.

När krävs överförmyndarnämndens samtycke

Enligt lag är du som förmyndare skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till bland annat följande åtgärder:

 • Köp av aktier
 • Köp, försäljning, inteckning och pantsättning av fast egendom eller tomträtt
 • Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
 • Utlåning av ditt barns tillgångar
 • Arvskifte och bodelning – godkännande måste ske innan skiftet verkställs
 • Upptagande av lån för ditt barns räkning – även när det är dennes egendom som ska ställas som säkerhet för lånet
 • Låta barnet driva rörelse som medför bokföringsskyldighet


Fast egendom

Du ska ansöka om överförmyndarnämndens samtycke innan du för barnets räkning:

 • genom köp, byte eller gåva förvärvar fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom. Undantag för övertagande av hyresrätt till en bostadslägenhet
 • ingår avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom. Även här undantag för hyra av en bostadslägenhet
 • säljer eller byter bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom. Även här undantag om det gäller byte av en bostadslägenhet
 • låter inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt

Överförmyndarnämnden ska bedöma om det är lämpligt att du som förälder köper eller säljer fast egendom för barnets räkning. Nämnden tar bland annat hänsyn till egendomens natur, barnets ålder och förväntade framtida behov.

Om ditt barn har fast egendom ska du lämna förteckning, årsräkning och sluträkning på samma sätt som om det gällde en kontrollerad förvaltning, oavsett värdet på barnets fasta egendom.

 

Bedriva rörelse

Den som är under 16 år får inte driva rörelse. Föräldrar får dock, med överförmyndarnämndens samtycke, låta den som fyllt 16 år bedriva rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Överförmyndarnämnden får endast lämna sådant samtycke om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges. I sin bedömning om det är lämpligt att tillstånd ges kommer överförmyndarnämnden bland annat göra en bedömning av hur stort ekonomiskt risktagandet rörelsen medför. En omyndig som givits tillstånd att bedriva rörelse får själv ingå rättshandlingar inom ramen för rörelsen som rör förvärv av egendom, lån av pengar, pantsättning av egendom med mera. Den omyndige får dock inte för firmans räkning köpa eller sälja fast egendom, bostadsrätt med mera. Se ovan om under avsnittet om fastighet. Kravet på Överförmyndarnämndens samtycke för att en underårig ska få bedriva rörelse finns för att säkerställa att barn inte riskerar att bli skuldsatta eller gå i personlig konkurs.

Olika bolagsformer

Olika former av näringsverksamhet medför olika grad av risker för den
omyndiges ekonomi.

 • En enskild firma innebär att den omyndige själv står ansvarig för alla ekonomiska förpliktelser som han eller hon har ådragit sig genom firman.
 • Ett handelsbolag med minst två delägare medför att den omyndige tillsammans med den andre eller de andra bolagsmännen är personligt och solidariskt ansvarig för förpliktelser. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal.
 • Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett
  kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). Om den omyndige är kommanditdelägare är han eller hon bara ansvarig upp till den kapitalinsats som han eller hon har lagt in i firman.
 • Ett aktiebolag innebär att firman såsom juridisk person är ansvarig för bolagets förpliktelser. Eftersom ett sådant bolag kräver en större kapitalinsats bör det inte komma i fråga för Överförmyndarnämnden att ge samtycke till en sådan rörelse. Undantagssituationer kan förekomma, till exempel om det rör sig om ett familjeföretag.

Här hittar du mer information från Sveriges Bankförening https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/omyndig-som-driver-naeringsverksamhet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan om samtycke till att driva rörelse

För att ansöka om Överförmyndarnämndens samtycke fyll i blanketten
Ansökan om tillstånd för underårig att driva rörelse och skicka den sedan till Överförmyndarnämnden.

Till ansökan ska dessutom kompletterande uppgifter lämnas på lösblad med

 • en närmare beskrivning av näringsverksamheten
 • vilket ansvar den underårige har i rörelsen
 • om någon säkerhet ska lämnas för skuldsättning
 • om det föreligger framtida risk för skuldsättning
 • uppgift om vem som ansvarar för bokföring och skattedeklarationer
 • redogörelse för den omyndiges ekonomiska och personliga
  förhållanden

Ansökan bör lämnas till Överförmyndarnämnden i så komplett skick som möjligt. För att Överförmyndarnämnden ska kunna pröva ansökan ska ansökningsblanketten vara undertecknad av båda förmyndarna.

Delägare i dödsbo

Samtycke behövs om ditt barn är delägare i ett dödsbo. Överförmyndarnämnden ska lämna sitt samtycke till egendomens fördelning vid bodelning och arvskifte. Vid dödsboförvaltning gäller samma begränsningar som ovan när del gäller barns möjlighet att ingå avtal som dödsbodelägare.


Gåvor till barn

I de allra flesta fall kan ett barn under arton år ta emot en gåva utan större formkrav. Ett omyndigt barn kan ta emot en gåva om hen har de psykiska egenskaper som krävs för att förstå gåvans innebörd. En julklapp eller födelsedagspresent bestående av en sak – alltså lös egendom – behöver i de allra flesta fall inte föranleda några ytterligare åtgärder. Gåvan kan också bestå av pengar som givaren sätter in på ett bankkonto i barnets namn.

Vid vissa gåvor till barn ska dock en god man utses för att företräda barnet och ta emot gåvan för barnets räkning. Vissa gåvor kräver även Överförmyndarnämndens samtycke.

När ska en god man utses?

Om föräldrar vill ge sitt barn en fastighet eller en del i fastighet, bostadsrätt, aktier eller någon annan gåva som innebär förpliktelser för barnet krävs det att en god man utses som kan företräda det omyndiga barnet och ta emot gåvan för barnets räkning. Överförmyndarnämnden kan förordna en god man efter ansökan från föräldrarna eller om Överförmyndarnämnden annars finner det lämpligt. Godmanskapet är tillfälligt och upphör så snart uppdraget är slutfört.

Vid ansökan om god man ska följande handlingar lämnas in till Överförmyndarnämnden:

 • En ansökan från föräldrarna med en redogörelse för anledningen till varför en god man behövs.
 • Ett yttrande från barnet om det fyllt 16 år. Av yttrandet ska det framgå om barnet har några invändningar mot förordnandet av god man.
 • Ett personbevis för barnet.
 • Eventuellt ett förslag på god man samt ett åtagande från den föreslagna gode mannen.

När behöver en god man inte utses?

Om andra än föräldrarna är gåvogivare behövs ingen god man utan föräldrarna företräder barnet och tar emot gåvan för dess räkning. Däremot kan Överförmyndarnämndens samtycke till att föräldrarna tar emot gåvan för barnets räkning krävas.

När krävs Överförmyndarnämndens samtycke?

Föräldrar och gode män får endast med Överförmyndarnämndens samtycke ta emot fast egendom, tomträtt, bostadsrätt eller nyttjanderätt till fast egendom som gåva för den omyndiges räkning. Normalt bör nämnden lämna sitt samtycke om inte gåvan kan anses olämplig med hänsyn till egendomens natur, den omyndiges ålder och framtida behov eller andra omständigheter.

Det ska dock stå klart att gåvan är till nytta för den omyndige. Villkor om nyttjanderätt, utfärdande av revers eller övertagande av betalningsansvar ska beaktas för att bedöma om gåvan kommer den omyndige till godo. Innan samtycke lämnas ska den omyndige om han eller hon fyllt 16 år och dennes närmsta släktingar (om dessa inte är givare) ges tillfälle att yttra sig.

För att Överförmyndarnämnden ska kunna pröva en ansökan om samtycke ska följande handlingar lämnas in till nämnden:

 • En ansökan från föräldrarna eller gode mannen om Överförmyndarnämndens samtycke. Har en god man förordnats för barnet är det endast gode mannen som kan ansöka om nämndens samtycke.
 • Ett gåvobrev i original – av vilket ska framgå att gåvan är mottagen av föräldrar eller gode mannen.
 • Om gåvan avser en fastighet eller en bostadsrätt, taxeringsbevis, lagfartsbevis, bostadsrättsintyg eller liknande som visar att gåvogivaren är lagfaren ägare av fastigheten eller ägare av bostadsrätten.
 • En skriftlig förklaring till vem som ska stå för de löpande kostnaderna för fastigheten, tomträtten eller bostadsrätten, om detta inte framgår av gåvobrevet.
 • Ett yttrande från den omyndige om denne fyllt 16 år samt dennes föräldrar om dessa inte är givare. Av yttrandet ska den omyndiges inställning till gåvan framgå.

Övertagande av betalningsansvar eller utfärdande av revers

Om den omyndige enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren krävs Överförmyndarnämndens samtycke till detta. Överförmyndarnämndens samtycke krävs alltid om det är fråga om skuldsättning av barn. Reversen ska bifogas ansökan.

Kontrollerad förvaltning

Medför gåvan att barnets tillgångar – tillsammans med tidigare egendom – överstiger åtta prisbasbelopp blir förvaltningen av barnets egendom kontrollerad. Föräldrarna ska därför anmäla till Överförmyndarnämnden att barnet har tillgångar överstigande åtta prisbasbelopp. År 2015 är ett prisbasbelopp 44 500 kr. Förvaltningen blir också kontrollerad om gåvan oavsett värde består av en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Det kan också finnas som villkor i ett gåvobrev att Överförmyndarnämnden ska kontrollera förvaltningen. Kontrollerad förvaltning i detta sammanhang innebär bland annat att förvaltningen av den omyndiges egendom årligen ska redovisas till Överförmyndarnämnden genom en så kallad årsräkning. Mer information om kontrollerad förvaltning finns i broschyren ”För dig som har barn under 18 år”.

Särskild förvaltning

Ibland har en givare eller testator bestämt att en gåva eller testamentslott ska vara undantagen från Överförmyndarnämndens tillsyn. Det förutsätter att tre villkor är uppfyllda:

 • Det ska framgå att det är frågan om särskild förvaltning.
 • Den särskilde förvaltaren ska vara namngiven.
 • Förvaltningen ska ske utan medbestämmande från barnets förmyndare.

Gåvor från barn

Föräldrar får inte ge bort den omyndiges egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den omyndiges ekonomiska villkor (13 kap. 11 § föräldrabalken). Det finns således ett uttryckligt förbud mot att ge bort barns tillgångar. Undantag gäller dock för vad som kallas ”personliga presenter”. Med det menas födelsedagspresenter och julklappar. Det bör observeras att föräldrarna inte får överskrida vad som är skäligt med tanke på barnets ekonomiska förhållanden. Bara i undantagsfall ska barns tillgångar användas för att köpa presenter åt andra. Föräldrar kan aldrig köpa sig själva presenter för barnets pengar.

Det bör observeras att Överförmyndarnämnden överhuvudtaget inte kan lämna sitt samtycke till gåvor enligt gällande bestämmelser. Undantagsvis kan dock samtycke lämnas till att föräldrar får använda den omyndiges inkomster till understöd åt anhöriga. Detta samtycke lämnas dock med stor restriktivitet. Föräldrar kan heller inte för sina barns räkning avstå från arv, testamente eller förmånstagarförordnande. Med Överförmyndarnämndens samtycke är det dock möjligt att så kallade särkullbarn avstår från arv enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken.

När du inte kan företräda ditt barn

I vissa fall kan du som förälder inte själv företräda ditt barn. Överförmyndarnämnden kan då utse en annan person att tillfälligt eller mer permanent företräda ditt barn i ditt ställe eller tillsammans med dig.

God man för barn vid eventuell jäv

I vissa situationer kan du som är förmyndare för ditt barn inte företräda barnet på grund av att ni kan ha olika intressen, till exempel i ett dödsbo där ni båda är delägare eller vid en rättegång. Du ska då ansöka om god man för barnet. Anmälan om behov av god man för barnet kan också göras av t.ex. annan anhörig eller bouppteckningsman.

Du kan inte företräda ditt barn när:

 • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder och ditt barn båda är delägare i samma dödsbo
 • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder vill sälja eller ge bort fast egendom till ditt barn
 • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder ska låna pengar av ditt barn
 • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder och ditt barn har motstridande intressen, t.ex. vid rättegång eller rättshandling

Anmälan om god man skickar du till överförmyndarnämnden. Nämnden utser då någon utomstående som företrädare ditt barn tillfälligt.

 

God man i förmyndarens ställe

Överförmyndarnämnden har också möjlighet att utse en god man i förmyndarens ställe om du som är förmyndare för barnet tillfälligt inte kan utöva ditt förmyndarskap. Detta gäller framförallt om du är förhindrad på grund av sjukdom eller liknande orsak.

En god man i förmyndarens ställe kan också utses att företräda barnet om tingsrätten beslutat att du inte längre ska vara förmyndare för barnet. Denna typ av godmansuppdrag är tänkt att vara tillfälliga. Om hindret blir långvarigt ska tingsrätten i stället utse en medförmyndare eller en särskilt förordnad förmyndare.

Medförmyndare

Överförmyndarnämnden kan ansöka om medförmyndare om nämnden bedömer att du inte klarar av att själv förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i rättsliga frågor. Det är tingsrätten som beslutar om en medförmyndare ska utses. Medförmyndaren kan utses att antingen tillsammans med dig eller att ensam företräda barnet i förmynderskapsfrågor.

Särskilt förordnad förmyndare

Tingsrätten kan besluta att frånta barnets föräldrar förmynderskapet om barnet utan att för den skull frånta dem vårdnaden om barnet. Barnet behöver då en eller flera nya förmyndare som företräder barnet i ekonomiska och rättsliga frågor. Rätten kan därför utse en eller flera särskilt förordnade förmyndare för barnet. En särskilt förordnad förmyndare bestämmer alltså inget som rör barnets omvårdnad eller uppfostran, utan endast frågor som rör barnets tillgångar och rättsliga angelägenheter.

Särskilt förordnad förmyndare kan också utses för barn vars föräldrar är under 18 år eller om föräldrarna har förvaltare utsedda för sig. I dessa två fall kan man nämligen inte vara förmyndare för sitt barn.

 

Omplaceringar av barns tillgångar

Ledstjärnan ska vara att placera ditt barns tillgångar på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Detta måste du som förmyndare ta hänsyn till, även vid placeringar som inte kräver överförmyndarnämndens samtycke.

Tillgångarna kan utan överförmyndarnämndens samtycke placeras i:

 • Skuldförbindelser (obligationer) utfärdade eller garanterade av stat eller kommun
 • Skuldförbindelser (obligationer) utfärdade av hypoteksinstitut eller bank, även utländskt bankföretag eller kreditinstitut
 • Andelar i värdepappersfond eller utländskt fondföretag

Som förmyndare får du också utan överförmyndarnämndens samtycke sälja aktier men måste ha överförmyndarnämndens samtycke till att nya aktier köps in.

Omplacering

Om en förmyndare vill flytta pengar på ett överförmyndarspärrat konto från en bank till en annan behövs inget samtycke från överförmyndarnämnden, förutsatt att mottagande bank spärrar det konto som pengarna sätts in på. Överföringen ska då ske mellan bankerna utan att förmyndaren gör ett uttag. Intyg på att den nya placeringen är försedd med överförmyndarspärr ska skickas till överförmyndarenheten.

Förmyndare får utan överförmyndarnämndens samtycke placera den underåriges pengar i andelar i en värdepappersfond som avses i lagen om värdepappersfonder. Även i ett utländskt fondföretag som står under offentlig reglering, som kan likställas med den som gäller för värdepappersfonder i Sverige. Rådgivare på banker kan bistå med råd angående placering av pengar. Den nya placeringen ska förses med överförmyndarspärr.


Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

När behövs en särskilt förordnad vårdnadshavare eller förmyndare?

Om barnets båda föräldrar är avlidna eller under 18 år ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Det vanligaste är att den som är särskilt förordnad vårdnadshavare också är särskilt förordnad förmyndare om man inte delar upp uppdraget på två olika personer. Överförmyndarnämnden har tillsyn över förmynderskapet och beslutar om arvode. Socialtjänsten har tillsyn över vårdnadsdelen och beslutar om arvode.

Om föräldrarna är under 18 år kan de vara vårdnadshavare men en särskilt förordnad förmyndare behöver utses för barnet. Denna person är förordnad till dess att en av föräldrarna fyllt 18 år.

Ditt uppdrag

När du blivit särskilt förordnad förmyndare ska du visa upp ditt registerutdrag för banken. Du ska se till att alla barnets konton förutom ett överförmyndarspärras. Det ospärrade kontot ska du använda till löpande utgifter. När du lämnar in din förteckning ska du också lämna in bevis på att barnets konton är spärrade. Det är viktigt att banken uppmärksammas på att du ensam ska ta hand om barnets konton.

Barnets pengar på spärrat konto kan endast tas ut med vårt samtycke. Du kan skriftligen ansöka till oss om uttag från spärrat konto.

En särskilt förordnad förmyndare är ansvarig för barnets ekonomi och ska se till att barnets tillgångar används för barnets bästa.

Som särskilt förordnad förmyndare ska du företräda barnet vid till exempel öppnande av bankkonto eller inköp av varor som inte täcks av barnets fickpengar. Du ska också ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.

Om barnet fyllt 16 år och har ett arbete, bestämmer han eller hon själv över den inkomsten.

Du ska som särskilt förordnad förmyndare se till att barnets pengar används för barnets bästa.

Du behöver ansöka om vårt samtycke till omplacering av barnets pengar.

En särskilt förordnad förmyndare får inte blanda ihop sin egen ekonomi med barnets ekonomi.

Medförmyndare

Om en förälder av olika skäl inte kan ta hand om sitt barn tillgångar kan tingsrätten utse en medförmyndare som ensam ska ta hand om barnets ekonomi.

Att en medförmyndare utses behöver inte betyda att föräldern har misskött sig.

I vissa fall kan en medförmyndare behövas när ett barn har stora tillgångar som föräldern inte kan ta hand om tillräckligt bra. I andra fall bor föräldern och barnet inte tillsammans vilket kan göra att någon annan behöver ta hand om barnets tillgångar.

Ditt uppdrag

När du blivit medförmyndare ska du visa upp ditt registerutdrag för banken. Du ska se till att alla barnets konton förutom ett överförmyndarspärras. Det ospärrade kontot ska du använda till löpande utgifter. När du lämnar in din förteckning ska du också lämna in bevis på att barnets konton är spärrade. Det är viktigt att banken uppmärksammas på att du ensam ska ta hand om barnets konton.

Barnets pengar på spärrat konto kan endast tas ut med vårt samtycke. Du kan skriftligen ansöka till oss om uttag från spärrat konto.

En medförmyndare är ansvarig för barnets ekonomi och ska se till att barnets tillgångar används för barnets bästa.

Som medförmyndare ska du företräda barnet vid till exempel öppnande av bankkonto eller inköp av varor som inte täcks av barnets fickpengar. Du ska också ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.

Om barnet fyllt 16 år och har ett arbete, bestämmer han eller hon själv över den inkomsten.

Du ska som medförmyndare se till att barnets pengar används för barnets bästa.

Du behöver ansöka om vårt samtycke till omplacering av barnets pengar.

En medförmyndare får inte blanda ihop sin egen ekonomi med barnets ekonomi.

God man i förmyndares ställe

En god man i förmyndares ställe förordnas om en förälder på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva sitt förmynderskap.

Beslutet om godmanskapet fattas av oss.

Ditt uppdrag

Du ska, så snart du får ditt uppdrag, visa upp ditt registerutdrag för banken och samtidigt meddela att ett konto ska vara öppet för löpande utgifter. Bevis på att övriga barnets konton har försetts med överförmyndarspärr ska du skicka till oss så snart som möjligt.

Barnets pengar på spärrat konto kan endast tas ut med vårt samtycke. Du kan skriftligen ansöka till oss om uttag från spärrat konto.

Du är som god man ansvarig för barnets ekonomi och ska se till att barnets tillgångar förvaltas på ett säkert sätt.

I förvaltningen av barnets ekonomiska angelägenheter ingår att den du ska företräda barnet vid till exempel öppnande av bankkonto eller inköp av varor som inte täcks av barnets fickpengar. Du ska också ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.

Om barnet fyllt 16 år förfogar han eller hon själv över inkomst förvärvad genom eget arbete.

Som god man ska du se till att barnets medel, i skälig omfattning användas för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De pengar som inte används för sådana ändamål ska du se till att placera så att skälig avkastning erhålls och att tillräcklig trygghet finns för dess bestånd. Du behöver ansöka om vårt samtycke för omplacering av barnets pengar.

Du får under inga omständigheter sammanblanda din egen ekonomi med barnets ekonomi.

God man för ensamkommande barn

När ett barn under 18 år kommer till Sverige utan sina föräldrar och inte har någon annan i deras ställe behövs en god man. Överförmyndarnämnden ska då utse en god man enligt lag om god man för ensamkommande barn. Gode mannen är en juridisk ställföreträdare för barnet.

Överförmyndarnämndens tillsyn

Vi har tillsyn över gode mannens uppdrag. Den gode mannen är skyldig att redovisa till oss hur han eller hon har skött uppdraget.

Exempel på uppgifter som gode mannen ska göra är att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt för barnets räkning.

För mer information om vilka uppgifter som gode mannen har, se vår hemsida här - För dig som är god man för ensamkommande barn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.