Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Dröjsmålstalan och överklagan av beslut

Har du inte fått ett beslut i ett ärende inom 6 månader kan du under vissa förutsättningar skicka in en begäran om att ditt ärende ska avgöras via en dröjsmålstalan. Du kan överklaga beslut i ärenden som påverkar dig personligen eller om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller beslutet strider mot gällande regler.

Överklaga beslut

Du kan överklaga ett beslut som påverkar dig personligen, till exempel om byggnadslov eller socialt bistånd. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Se information från verksamheter

Andra kommunala beslut

Om du tycker att din kommun har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. Man prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information

Överklaga beslut - Förvaltningsrätten i Falun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dröjsmålstalan

Om du anser att ditt ärende tar för lång tid, längre än 6 månader, kan du under följande förutsättningar enligt förvaltningslagen, skicka in en begäran till oss om att ditt ärende ska avgöras, en så kallad dröjsmålstalan:

  • Det har gått minst sex månader från det att ärendet inleddes.
  • Endast enskild som inlett ärendet kan begära dröjsmålstalan.
  • Dröjsmålstalan ska vara skriftlig.

Enskild får begära prövning av frågan endast en gång under ett pågående ärende.
Om de formella förutsättningarna är uppfyllda ska Sandvikens Kommun inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Ett avslagsbeslut kan överklagas till domstol eller berörd förvaltningsmyndighet.

Skicka in dröjsmålstalan till:

Sandvikens Kommun
[Namn på förvaltningen som handlägger ärendet]
811 80 Sandviken