Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fakta - statistik, undersökningar och jämförelser

Korta fakta om Sandvikens kommun

Folkmängd (31/12 2022)

39 098

Geografisk storlek

1 165 km²Folkmängd uppdelat på områden 31/12 2021

Område

Antal i tätort

Antal utanför tätort

Sandviken

25 854

1 055

Storvik/Hammarby

2 654

1 033

Kungsgården/Åshammar

1 275

1 295

Järbo

1 575

1 028

Årsunda

1 003

1 247

Österfärnebo/Gysinge

552

679


Befolkningsstatistik och befolkningsutveckling

Om du är intresserad av befolkningsstatistik har du möjlighet att söka i vår statistik och få fram resultat i form av tabeller och diagram. Du kan göra olika urval baserat på område, åldersklasser, genomsnittsålder och mycket mer. På så sätt kan du få fram specifika och anpassade statistiska uppgifter som är relevanta för ditt intresseområde.
Befolkningsstatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsmätningar och statistik sammanställd av verksamheter

Medborgar­undersökning

Sandvikens kommun deltar i Statistiska centralbyråns årliga medborgar­undersökningar. I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • Nöjd-Medborgar-Index, Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet.
  • Nöjd-Region-Index, Medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva i.
  • Nöjd-Inflytande-Index, Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

Resultat medborgarundersökning 2019 Pdf, 278.6 kB.

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Eftersom barns och ungas behov och förutsättningar förändras över tid är det viktigt att ha aktuell kunskap om deras levnadsvillkor. Genom att göra kvalitativa och kvantitativa kartläggningar, genomföra studier och forskning kan denna kunskap hämtas in.

Luppenkäten genomförs med tre års mellanrum och undersöker hur ungas livssituation ser ut lokalt. 

Mer information om LUPP

Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor

Denna kartläggning över jämlik hälsa visar skillnader i livsvillkor och levnadsvanor bland medborgarna i Sandvikens kommun.

Huvuddelen av kartläggningen fokuserar på barn och deras familjer. Resultatet i kartläggningen visar en nulägesbild i Sandvikens kommun från åren 2017, 2018 eller 2019 – beroende på vilken statistik som varit tillgänglig.

Våra levnadsvanor påverkar hur vi mår och hur länge vi lever och är de största individuellt påverkbara faktorerna för ohälsa.

Förutom egenvärdet i att barn och unga har goda livsvillkor och levnadsvanor är även kommunens utveckling beroende av att barn och unga får förutsättningar för en god och trygg uppväxt. Kartläggningens resultat visar att kommunen har flera utmaningar för att nå en god och jämlik hälsa, dels för olika grupper men även inom vissa geografiska områden.

Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun - version 2020 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting gör öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, grundskola, gymnasieskola, trygghet och säkerhet, företagsklimat samt folkhälsa. I dessa undersökningar kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.
Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga nationella statistik och jämförelsetjänster

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån erbjuder många olika typer av statistik på sin webbplats. www.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kolada - kommun- och regiondatabasen

Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller drygt 6 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat. www.kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringslivets Ekonomifakta

Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och visar statistik. Här finner du bland annat siffror på arbetslöshet, sjukfrånvaro och koldioxidutsläpp. Du kan även ladda hem diagram och sifferunderlag.
Ekonomifakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningsverket

Räddningsverkets statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolinspektionens statistik

Statistik från skolenkäter, inspektioner m.m.
Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.