Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

God man för ensamkommande barn

Läget just nu - ensamkommande

Den senaste perioden har färre flyktingbarn sökt asyl i Sverige jämfört med samma period förra året och skillnaden märks också i Sandviken. Det behövs alltid gode män, men på grund av färre ensamkommande flyktingbarn är behovet just nu inte lika stort.

För tillfället tar vi tyvärr inte in fler intresseanmälningar som god man för ensamkommande barn.

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här (ensamkommande barn) ska skyndsamt kunna förses med en god man som träder i både barnets förmyndares och vårdnadshavares ställe. Om barnet därefter beviljas uppehållstillstånd, ska den gode mannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare.  

Om ett barn under 18 år, som är utländsk medborgare eller statslös, kommer till Sverige utan att vara i sällskap med någon av sina föräldrar eller någon annan person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, ska överförmyndarnämnden förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Sådan god man ska också förordnas om det utländska barnet visserligen kommit till Sverige med sina föräldrar, men till följd av en händelse därefter kommit att stå utan föräldrar eller annan vuxen ställföreträdare. Så är till exempel fallet om barnets föräldrar avlider, insjuknar eller avviker.  

En god man behöver inte utses om det är uppenbart obehövligt. Vanligen kan till exempel inte anses att ett utländskt barn som utan sina föräldrar (eller motsvarande) vistas här i landet under en resa eller som utbytesstudent skulle befinna sig i en sådan situation att det finns anledning att förordna god man. På liknande sätt kan det förhålla sig med ett utländskt barn som inom en kortare tid kommer att fylla 18 år och inte i övrigt behöver någon som kan träda i hans eller hennes förmyndares och vårdnadshavares ställe.

Godmanskapet för ensamkommande barn syftar till att gode mannen som barnets ställföreträdare ska utgöra det nav kring vilket barnets alla angelägenheter samordnas. Den som är god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.  

Godmanskapet är en tillfällig lösning av barnets behov av ställföreträdare i avvaktan på att beslut fattas i anledning av barnets ansökan om uppehållstillstånd. Därefter ska socialnämnden utreda frågan om barnet ska förses med en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Ansökan om god man för så kallade ensamkommande barn får göras av Migrationsverket och socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndarnämnden kan också självmant ta upp frågan.

Mer information

Arvode för dig som är god man