Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kontrollplan och kontrollansvarig

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Vid utförandet av lov- och anmälanpliktiga åtgärder är kontrollplanen grunden för kontrollsystemet i plan- och bygglagen. Kontrollplanen är ett dokument för verifiering av att samhällets krav på den bebyggda miljön uppfylls avseende de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt verksamhetskravet.

När behövs en kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälanpliktiga byggåtgärder. Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg-rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentlig annat ändamål.

Vid enkla byggprojekt som t.ex. mindre komplementbyggnader (garage, carport och förråd) och inglasad altan ska kontrollplanen lämnas in redan vid ansökningstillfället och vara en del av ansökan för att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ska kunna ge startbesked i samband med lovet.

Vid större projekt där det krävs en kontrollansvarig ska den kontrollansvarige hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. vid de typer av projekt ska kontrollplanen lämnas till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd senast vid tekniska samrådet.

Exempel på kontrollplan

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har tagit fram några förslag till kontrollplaner som är anpassad till olika typer av ärende som ni ser i listan nedan.
Observera att dessa kontrollplaner är bara ett förslag, du som byggherre har ansvaret att projektanpassa kontrollplanen och välja de relevanta punkterna utifrån förslagen eller lägga till kontrollpunkter för just ditt projekt.

Kontrollansvarig

Den som är kontrollansvarig för ett bygge ska ha erfarenhet av byggnadsarbete och kunskap om gällande bygglagsstiftning. Den deltar i byggsamrådet och är med vid kontroller och besiktningar.

Du som är byggherre ska utse en kontrollansvarig för ditt byggprojekt, det ska även anmälas till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Den kontrollansvarige garanterar att minimikraven på funktion och säkerhet blir uppfyllda.

Certifierade kontrollansvariga med kontaktuppgifter hittar du på Boverkets hemsida: www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2018-01-04
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.