Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Strandskydd

Sedan början av 1950-talet har det funnits särskilda bestämmelser om byggande vid stränderna. De nu gällande strandskyddsbestämmelser finns i miljöbalken.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddet utvidgat ända upp till 300 meter.

Vad är syftet med strandskydd?

Strandskyddet har två huvudsakliga uppgifter, värna om allemansrätten och friluftslivet samt bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

Inom strandskyddsområde får inte:

  1. nya byggnader uppföras,
  2. byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till,
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse som avses i 1 och 2,
  4. andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller
  5. andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Detta betyder att bl.a. följande vanliga åtgärder kräver dispens: rabatter. fasta eldstäder, bänkar, staket, flaggstänger, grävnings- och schaktningsarbeten utanför hemfridszonen (se nedan), samt tennisbanor, dammar, friggebodar, bryggor och vägar. Många fler exempel finns. Ekonomibyggnader som är avsedda för jordbrukets och fiskets behov är undantagna.

Hur definieras hemfridszonen?

Hemfridszonen är ett markområde kring ett boningshus där allemansrätten är utsläckt. Om strandskyddsdispens meddelats för en viss fastighet har också en tomtplatsbestämning skett. I dessa fall är hemfridszonen lika med den bestämda tomtplatsen. I andra fall varierar hemfridszonen beroende på typen av byggnad, placering och terrängförhållande.

Var gäller strandskydd?

Generellt kan sägas att strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Länsstyrelsen har på kartor överlämnade till kommunen redovisat var strandskydd på 100 m gäller, och var ett utvidgat strandskyddsområde på 300 m gäller.

I nya detaljplaner finns angett om strandskyddet är upphävt, och i så fall var. I äldre stads- och byggnadsplaner som fastställts före 1 juli 1975 är strandskyddet upphävt.

Avgift

Du betalar för den tid det tar för oss att ta reda på alla fakta som behövs för att handlägga ditt ärende och fatta ett beslut.

Från och med 1 januari 2020 gäller en ny taxa för Sandviken, Ockelbo och Hofors.

Prövning inom etablerad tomt 3 360 kr

Prövning inom oetablerad tomt 10 080 kr

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.