Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

För dig som behöver god man eller förvaltare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Ansökan till tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare

Vem kan få god man?

Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen, kan du ansöka om att få en god man.

För att få en god man krävs att du inte kan få hjälp på annat sätt. Om det till exempel är möjligt för dig att lämna en fullmakt till någon du har förtroende för, finns det ofta inte tillräckliga skäl för ett godmanskap. För att få en god man måste du ansöka om detta hos tingsrätten i den kommun du är folkbokförd.

Uppdraget består av tre delar

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens/förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

Bevaka rätt

Att bevaka din rätt betyder att den gode mannen/förvaltaren ska bevaka dina rättigheter gentemot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att gode mannen/förvaltaren ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver. Det kan också handla om att bevaka din rätt i samband med att din bostad måste säljas.

Förvalta egendom

Att förvalta din egendom betyder till exempel att den gode mannen/förvaltaren ska se till att dina räkningar blir betalda och att du löpande får fickpengar.

Sörja för person

Sörja för person betyder att den gode mannen/förvaltaren ska företräda dig och bevaka dina intressen i mer personliga frågor, till exempel att delta i vårdplaneringar. Det handlar här om att gode mannen/förvaltaren ska försöka se till att du får så goda levnadsvillkor som möjligt.

Informationsbroschyr för dig som ansöker om god man eller förvaltare Pdf, 393.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 393.7 kB)

Vad gör en god man?

Den som blir utsedd till god man för dig representerar, företräder och hjälper dig i olika frågor som har med din ekonomi att göra. En god man ska också se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.

Du som får en god man kallas för huvudman. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man måste alltid ha ett samtycke, godkännande från huvudmannen innan gode mannen vidtar några åtgärder.

Detta ingår inte i din gode mans uppdrag:

 • Städa
 • Handla/laga mat
 • Laga trasiga kläder
 • Hämta/dela ut medicin
 • Följa med på vårdbesök

Vad innebär det att ha en förvaltare?

För vissa personer är det inte tillräckligt med att de får en god man. I stället behövs en förvaltar som träder in när det är för svårt för en privatperson att vara den behövandes stöd. Vi hjälper huvudmännen med ekonomiska, juridiska och sociala frågor.

Du kan få en förvaltare om det exempelvis på grund av sjukdom finns stor risk att du slösar bort dina pengar, om du drar på dig mycket skulder eller om det finns personer i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett bra skydd för dig.

Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd - det är alltså inte något du själv väljer att få. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga. Du kan därför inte längre ingå olika avtal och du kan inte heller komma åt dina pengar. Det är förvaltaren som ensam bestämmer om din ekonomi. Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare.

För dig som är anhörig

En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person, och god man/förvaltare förordnas första gången (det vill säga. vid anordnandet) av tingsrätten. Den person som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Du som närmaste anhörig har rätt att ansöka om en god man/förvaltare. Om du som anhörig eller den det gäller har önskemål om att en särskild person utses till god man, anger ni det i ansökan. Överförmyndarnämnden gör alltid lämplighetsprövning på ställföreträdare, oavsett om den är föreslagen av anhörig, den enskilde själv eller överförmyndarnämnden.

Läs mer om För dig som vill bli god man

 

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda hen. Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning:

 1. make eller sambo
 2. barn
 3. barnbarn
 4. föräldrar
 5. syskon
 6. syskonbarn.

Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

Behörighet för anhöriga vid bankärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsbroschyr om anhörigbehörighet Pdf, 187.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 187.8 kB)

Anmälningsskyldighet till överförmyndaren

Enligt lag är vissa skyldiga att anmäla till överförmyndarnämnden om de ser att en person har behov av en ställföreträdare (god man eller förvaltare).

 • Socialnämnden är enligt socialtjänstförordningen 5 kap. 3 § skyldig att anmäla till överförmyndarnämnden om den finner att en ställföreträdare enligt föräldrabalken bör utses för någon eller om sådan inte längre behövs.
 • Kommunen har enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) 15 § 6 p ett ansvar att anmäla till överförmyndarnämnden när en person som omfattas av LSS kan antas behöva ställföreträdare, och när ett förmynderskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra.
 • Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården ska, enligt 2 § förordning om verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården, ansvara för att överförmyndarnämnden underrättas när en intagen person kan antas behöva ställföreträdare samt när ett förvaltaruppdrag bör upphöra.


Socialnämnden är dessutom skyldig att underrätta överförmyndarnämnden om de får kännedom om förhållanden som kan vara av betydelse för överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet, t.ex. om en god man försummar sitt uppdrag eller om en förälder inte sköter sitt barns pengar på ett tryggt sätt.

Överförmyndarnämnden ansöker

Det är överförmyndarnämnden som avgör om anmälan ger stöd för att det finns behov av en ställföreträdare. Om överförmyndarnämnden anser att behov finns, ansöker överförmyndarnämnden till tingsrätten. För sin bedömning behöver överförmyndarnämnden en utredning om personens sociala situation och hälsotillstånd.

Utförlig anmälan ger snabbare handläggning

För att överförmyndarnämnden ska kunna handlägga anmälan om behov av god man så fort som möjligt behöver nämnden få in en fullständig ansökan. Använd gärna blanketten för anmälan. Den fungerar som en checklista så att överförmyndarnämnden får ett så komplett underlag som möjligt. Till anmälan om behov av ställföreträdare ska du bifoga en social utredning eller ett läkarintyg, gärna båda delarna.

Den sociala utredningen bör tydligt klarlägga:

 • Ekonomiska förhållanden i den utsträckning dessa är kända, t.ex. uppgifter om den enskildes inkomst och eventuellt kapital och skulder
 • Bostadssituation
 • Hälsotillstånd och ev. funktionshinder och hur dessa påverkar huvudmannens förmåga att självständigt bevaka sin rätt, förvalta sin ekonomi och sörja för sin person
 • Social situation, kontakt med anhöriga etc.
 • Hur den enskildes angelägenheter sköts idag och varför detta inte kan fortsätta
 • Vad den enskilde behöver för hjälp av en god man eller förvaltare
 • Varför den enskildes angelägenheter inte kan lösas på ett mindre ingripande sätt såsom: utfärdande av fullmakt, insatser från socialtjänst, bistånd av personligt ombud, bistånd i form av förmedling av egna medel m.m.

Godmanskap är frivilligt

Det är frivilligt att ha god man. Om personen du anser behöver god man motsätter sig detta kan god man inte utses för honom eller henne. Du får då ta ställning till om personen istället behöver en förvaltare.

Kan personen på grund av sitt hälsotillstånd inte förstå vad ett godmanskap innebär och därmed inte lämna sitt samtycke ska du alltid bifoga ett läkarintyg som styrker detta.

Eftersom godmanskapet är frivilligt och den som har god man behåller kontrollen över sin egendom är ibland godmanskap otillräckligt. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att istället anordna förvaltarskap. Förvaltare kan utses mot en persons vilja. Förvaltaren får rätt att ensam bestämma hur huvudmannens pengar ska användas och vilka avtal som ska ingås.

Tänk på att förvaltarskap är en tvångsåtgärd och bara ska användas om personen skadar sig själv eller sin egendom allvarligt. En person med underåriga barn kan inte vara förmyndare för sina barn om han eller hon har förvaltare. Vid anmälan om behov av förvaltarskap behövs inget samtycke från den enskilde men ett läkarintyg ska alltid bifogas en anmälan om förvaltarskap.

Eftersom förvaltarskap är en synnerligen integritetsingripande åtgärd så kommer en domstol endast att anordna förvaltarskap som en sista åtgärd, när alla andra hjälpinsatser visat sig otillräckliga. Det är därför viktigt att du som anmäler behov av förvaltarskap noga anger varför ett förvaltarskap är nödvändigt.

Sekretessen bryts

Anmälningsskyldigheten är lagstadgad och innebär att sekretessen bryts. Det gäller såväl innehållet i anmälan om behov av en god man eller förvaltare som när överför­myndaren begär upplysningar från nämnden. Det innebär att socialnämnden är skyldig att på begäran lämna ut de begärda uppgifter som nämnden kan ha (16 kap. 10 § FB).

Överförmyndaren bestämmer själv vilka uppgifter som behövs från socialtjänsten. Som exempel kan nämnas det förhållandet att överförmyndaren behöver uppgifter för att ta ställning till beslut om skärpande föreskrifter beträffande en underårigs egen­dom.

Belysande är en dom från Kammarrätten i Stockholm 2005-11-07 i mål nr 6003-05. Rättsfallet behandlar frågan om utlämnande av allmän handling där en överförmyndarnämnd begärde att få ta del av ett läkarintyg hos Försäkringskassan som behövdes i ett ärende om upphörande av förvaltarskap. Försäkringskassan hade avslagit begäran med stöd av dåvarande 7 kap. 7 § sekretesslagen. Kammarrätten konstaterar att den sekretessbrytande bestämmelsen i 16 kap. 10 § FB tar över, eftersom överförmyndarnämnden har till uppgift att lämna uppgifter till domstol i frågor i nu aktuella ärenden. Kammarrätten pekar även på socialnämndens skyldighet enligt 5 kap. 3 § Sof att till överförmyndarnämnden anmäla om förvaltare behöver förordnas för någon eller om någon inte längre bör ha förvaltare.

OBS! Överförmyndaren har inte en motsvarande uppgiftsskyldighet gentemot social­nämnden.