Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygglov för solceller eller solfångare

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga.

Behövs bygglov?

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader.

Solceller eller solfångare på byggnader

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • byggnadens bärandedelar eller brandskydd inte påverkas
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Fristående solenergianläggningar

Till skillnad mot solfångare och solcellspaneler på byggnader är fristående solfångare och solcellspaneler aldrig bygglovspliktiga.

Anmälan kan krävas

Om solenergianläggningen berör byggnadens bärandedelar eller väsentligt påverkar brandskyddet krävs det anmälan och startbesked från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

Anmäl via e-tjänst eller blankett

Du behöver ansöka om bygglov för solceller om kriterierna ovan inte är uppfyllda.

Tips och råd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.