Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Avgifter för byggärenden

Det gäller en ny bygglovstaxa från och med 2018 för Sandviken, Hofors och Ockelbo

Nya taxor är konstruerad utifrån SKL, Sveriges kommuner och landsting senaste taxa-modul. Det innebär att avgiften är baserat på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende i stället för som tidigare, på den tänkta byggnationens yta.

Enligt nya taxa ett bygglov för en byggnad kostar den samma om den är 50 m2 eller 70 m2 . Men självklart skiljer avgifterna i komplexa ärenden där det krävs ex. tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök o.s.v.

Nya taxor innefattar också andra tjänster inom Plan- och bygglagen, PBL, som planavgift, nybyggnadskarta och utstakning. Taxorna består av bestämmelser med tillhörande tabeller som ni hittar i länken nedan.

För Sandviken gäller ny taxa från och med 1 januari 2018 enligt kommunfullmäktiges beslut den 20 november 2017.

För Ockelbo gäller ny taxa från och med 1 januari 2018 enligt kommunfullmäktiges beslut 18 december 2017.

För Hofors gäller ny taxa från och med 1 april 2018 enligt kommunfullmäktiges beslut 20 mars 2018.

Timdebitering

Vissa ärende debiteras enligt ”Timtaxan”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme (timtaxan) multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Avgiften tas ut för varje påbörjat halvtimme nedlagd tid.

  • För Sandviken är timtaxan 1 130 kronor.
  • För Ockelbo är timtaxan 904 kronor.
  • För Hofors är timtaxan 904 kronor.

Reducering under vintersäsongen

Nytt i taxan för Hofors, Sandviken och Ockelbo är en reducering av avgiften på 20 % för alla byggärende under vintersäsongen. Reduceringen gäller ärende som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden första november till och med den sista februari. Reduceringen gäller inte ärenden som inkom före den 1 januari 2018.

Komplettförklaring av ärendet innebär att sökande ska få ett skriftligt besked av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att ärendet har blivit komplett, av brevet ska framgå ett komplettdatum för ärendet.

Överklagande av avgifter

Avgifterna för ett lov eller anmälningsärende ska framgå i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut. Den som vill överklaga beslutet/avgiften ska lämna in handlingarna till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet.

Beslut om avgift kan överklagas genom laglighetsprövning, enligt PBL 13 kap. 2-3, 8 och 16 §§ samt 22-25 §§ förvaltningslagen.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-10-31
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.