Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygglovsbefriad­/­bygglovsfritt

Reducerad avgift för byggärenden i Hofors, Sandviken och Ockelbo under november och februari. Reduceringen gäller ärenden som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 november 2018 till och med 28 februari 2019.

Du kan lämna in ansökan och även anmälan digitalt. Läs mer om våra e-tjänsteröppnas i nytt fönster.

I Plan- och bygglagen 9 kap. 4 § finns bestämmelser som innehåller vissa förenklingar för en eller tvåbostadshus och till dem tillhörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader). Bestämmelserna är olika beroende på om huset ligger inom eller utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Bygglovsbefriade åtgärder får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5m annars man måste ha grannensmedgivande. Ger inte grannen sitt godkännande får man söka bygglov för åtgärden.

Observera att följande bygglovsbefriade åtgärder gäller bara för en och tvåbostadshus (villor och fritidshus). Även om de inte kräver lov/anmälan enligt PBL kan det fortfarande kräva tillstånd enligt andra lagar t.ex. strandskyddsdispens eller tillstånd från miljöenheten för anordning/ändring av enskilt avlopp.

Undantag

Bygglov krävs i följande fall:

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • För åtgärd av byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • Om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.
 • Om grannen nekar medgivande eller åtgärden kommer närmare tomtgräns mot allmänplatsmark (park, väg och gator o.s.v.).

Utanför sammanhållen bebyggelse

Med sammanhållen bebyggelse menas bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark (enligt plan- och bygglagen). I områden som består av sammanhållen bebyggelse krävs det oftast lov eller anmälan för att få bygga. 

För en och tvåbostadshus utanför sammanhållenbebyggelse kan du göra vissa åtgärder utan krav på bygglov. 

 • En liten tillbyggnad som:
 • Inte dominera över det befintliga huset i volym och area.
 • Och är ej större än 50 procent av husets befintliga byggnadsarea och ej större än 50kvm.

 • En Komplementbyggnad (t.ex. garage, carport och förråd) som:
 • Inte dominera över det befintliga huset i volym och area.
 • Ligger i omedelbar närhet av bostadshus (innebär inom 25 m från bostadshuset, dvs hela komplementbyggnaden ska rymmas inom avståndet.)
 • Anmälan krävs för installation av eldstäder, anläggande av vatten och avlopp eller ventilation.

Utanför sammanhållen bebyggelse får du också uppföra en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset utifrån dessa regler. Vill du uppföra åtgärderna närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste din granne ge godkännande för åtgärden. Ger inte grannen sitt godkännande så måste du söka bygglov.

Friggebod

Idag finns en möjlighet att utan bygglov/anmälan bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett en och tvåbostadshus. Friggebod får vara högst 3m i nockhöjd och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5m.

Friggebodar som byggs närmare allmänplatsmark (park, vägar och gator o.s.v.) än 4,5m kräver alltid bygglov.

Skärmtak/uteplats

Inom 3,6m från bostadshuset man får utan bygglov/anmälan med en mur eller plank anordna en uteplats om planket eller muren är inte högre än 1,8m och placeras inte närmare gränsen än 4,5m annars man måste ha grannens godkännande.

Man får utan bygglov anordna ett tak över sådan uteplats eller över en altan, balkong eller entré om skärmtaket inte har större area än 15 kvadratmeter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5meter. 

Uteplats

Staket

Traditionella genomsiktliga staket med maximal höjd av 100 cm från medelmarknivå är normalt bygglovsbefriad. Är staketet högre och/eller genomsiktligheten begränsad kan den visuella effekten innebära att den bedöms som ett plank och därmed bygglovspliktigt.

Strandskyddsbestämmelserna gäller även för staket, murar och plank.

Uteplats

Solfångare

Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen, PBL.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Om solenergianläggningen berör byggnadens bärandedelar eller väsentligt påverkar brandskyddet krävs det anmälan och startbesked från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-29
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.