Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Medborgarförslag

Att lämna ett medborgarförslag gör det möjligt för dig som är folkbokförd i Sandvikens kommun att kunna påverka kommunen.

Det ska vara ett tydligt och konkret förslag på något som du vill införa, förändra eller förbättra.

Medborgarförslaget får bara innehålla ett förslag. Det får inte strida mot lagen, vara rasistiskt eller på något sätt vara odemokratiskt

Har du ett enklare förslag, beröm eller klagomål kan du istället lämna en synpunkt.
En synpunkt kan till skillnad från ett medborgarförslag hanteras direkt av den ansvariga verksamheten istället för att få ett politiskt beslut. Det går mycket snabbare att få svar på en synpunkt än på ett medborgarförslag.

Förslaget måste handla om något som kommunen enligt lag kan bestämma om.

Du kan lämna in ditt förslag hos medborgarservice i stadshuset på Odengatan 37 eller skicka in ditt medborgarförslag via brev till:

Medborgarförslag
Sandvikens kommun
Kommunledningskontoret
811 80 SANDVIKEN

Du kan inte att lämna in medborgarförslag via e-post eftersom förslaget måste vara undertecknat eller digitalt signerat

Ditt förslag blir en allmän handling

Ett medborgarförslag som lämnas till kommunen blir en allmän handling. Det innebär att det blir möjligt för alla som vill att ta del av medborgarförslaget och de uppgifter som står i det. Detta omfattar även ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter.

Vad ska ett medborgarförslag innehålla?

Ett medborgarförslag måste handla om något som kommunen har beslutanderätt om. Innehåller förslaget något som kommunen inte kan bestämma om så kan inte heller kommunfullmäktige besluta om förslaget.

Det här ska ditt medborgarförslag innehålla:

  • Rubrik på ditt förslag där det framgår vad förslaget handlar om, "Medborgarförslag om ...".
  • Bakgrundsbeskrivning till förslaget.
  • Beskrivning av det beslut du vill ha på ditt förslag.
  • Din underskrift eller digital signatur.
  • Ditt namn och ditt personnummer.
  • Fullständig adress och telefonnummer, gärna e-postadress om du har en sådan.

Vad får ett medborgarförslag inte innehålla?

Varje inlämnat medborgarförslag får bara innehålla ett förslag åt gången, skulle det vara så att du har flera förslag så får du skicka in flera olika medborgarförslag.

Medborgarförslaget får inte strida mot lagen, det får inte heller vara rasistiskt eller på något sätt vara odemokratiskt.

Det får inte handla om sådant som ligger utanför kommunfullmäktiges beslutanderätt, såsom frågor som rör riksdagen, en statlig myndighet eller ett statligt verk.

Ett medborgarförslag får inte heller handla om ärenden som rör privatpersoner eller myndighetsutövning till exempel ansökan om ekonomiskt bistånd eller bygglov.

Vem får lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Sandvikens kommun har rätt att lämna ett medborgarförslag. Det innebär att även barn och andra som inte är röstberättigade ändå har en möjlighet att lämna ett förslag.

En förening eller en organisation får däremot inte lämna medborgarförslag.

Vad händer med mitt medborgarförslag?

Efter att du lämnat ditt medborgarförslag kommer det att granskas för att säkerställa att det handlar om något som kommunfullmäktige kan bestämma om.

När förslaget har blivit godkänt för vidare behandling kommer det att presenteras vid nästkommande kommunfullmäktige. Därefter lämnas ditt medborgarförslag till den nämnd som ansvarar för det område som ditt förslag rör. Nämnden bereder förslaget och kommer med ett svar som lämnas för beredning till kommunstyrelsen. Sedan går medborgarförslaget vidare till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet om medborgarförslaget.

När kommunfullmäktige ska svara på ditt förslag kommer du att få ett meddelande om detta så att du har möjlighet att delta. Du kommer att ha möjlighet att läsa upp ditt förslag i kommunfullmäktige om du så önskar.

Det finns tre olika svar ett medborgarförslag kan få:

Bifall - betyder att medborgarförslaget ska genomföras.

Avslag - om förslaget får avslag så avslutas det utan ytterligare åtgärd.

Anses besvarat - innebär att förslaget redan är under arbete.


Varför gick inte mitt medborgarförslag vidare till kommunfullmäktige?

Det kan finnas flera orsaker till att ett medborgarförslag inte tas upp av kommunfullmäktige:

  • Det handlar om något som kommunfullmäktige inte har beslutanderätt om.
  • Det är inte komplett.
  • Det innehåller fler än ett förslag.
  • Det handlar om ett ämne som nyligen behandlats av kommunfullmäktige.

Om ditt förslag inte går vidare så kommer du att meddelas detta med en förklaring till varför.

Det bör ta som längst ett år innan ditt förslag beslutas av kommunfullmäktige.