Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Personlig assistans

Personlig assistans är en insats som riktar sig till personer med en stor och varaktig funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd med de grundläggande behoven. Med grundläggande behov avses mycket personliga behov som hjälp med:

  1. andning
  2. personlig hygien
  3.  måltider
  4. av- och påklädning
  5. kommunikation med andra
  6. stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom
  7. stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

Den som har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt att få hjälp med andra personliga behov.

Ansökan ska ha inkommit innan personen fyllt 66 år. Efter 66 årsdagen kan antalet assistanstimmar inte utökas om den enskilde tidigare beviljats assistans.

Insatsen regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Assistansersättning regleras i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB.

Individen kan välja hur insatsen ska utföras

Den assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita, till exempel ett kooperativ eller annan utförare. Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka.

Över tjugo timmar kan ge assistansersättning

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan ha rätt till assistansersättning enligt SFB. Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen. Kommunen har en skyldighet att anmäla behov till Försäkringskassan. Den enskilde kan även själv ansöka till Försäkringskassan om de bedömer att behovet är över 20 timmars grundläggande behov per vecka.

Kontakta oss

Du som är intresserad att få veta mer kontakta handläggarenheten