Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Personlig assistans

Du kan ansöka om personlig assistans om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och om du har ett omfattande behov av stöd med de grundläggande behoven. Med grundläggande behov menas mycket personliga behov som hjälp med:

  • andning
  • personlig hygien
  • måltider
  • av- och påklädning
  • kommunikation med andra
  • stöd för att undvika att du skadar dig själv, någon annan eller egendom på grund av en psykisk funktionsnedsättning
  • stöd som du kan behöva löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär fara för ditt liv eller risk för din eller andras fysiska hälsa

Du som har rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov har även rätt att få hjälp med andra personliga behov.

Du kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv anlita, till exempel ett kooperativ eller annan utförare. Kommunen beslutar om personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka.

Ansök om assistans eller ekonomiskt stöd för assistans

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vänder sig till dig som tillhör en av följande personkretsar:

  • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Det betyder att du har mycket svårt att på egen hand klara av vardagliga saker. Du kan till exempel ha svårt att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med andra.

Du måste göra din ansökan före din 66-årsdag. Efter att du har fyllt 66 år kan du inte få fler assistanstimmar om du redan har beviljats assistans.

I steg 1 utreds om du tillhör någon av personkretsarna. I steg 2 utreds ditt behov av stöd och en bedömning görs om du har rätt till sökt insats.

Över tjugo timmar kan ge assistansersättning

Om du har behov av personlig assistans mer än 20 timmar per vecka för dina grundläggande behov, kan du ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.

Ansök om assistansersättning (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats.

Har du ansökt om personlig assistans hos kommunen och ditt behov är större än 20 timmar per vecka har kommunen skyldighet att anmäla ditt behov till Försäkringskassan.

 

Kontakt

Om du har frågor eller vill kontakta handläggare inom LSS kan du kontakta Medborgarservice.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut