Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Attefallsåtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus (villa eller fritidshus) får i många fall utföra så kallat attefallsåtgärder, vilket är åtgärder som inte kräver bygglov men däremot ett startbesked och arbetet får inte påbörjas innan du har ett skriftlig startbesked från samhällsbyggnadsnämnd.

Vilka är Attefallsåtgärderna?

Komplementbyggnad eller komplementbostadshus 30 kvm

 • Får vara antingen permanentboende eller fritidshus och ska innehålla alla bostadsfunktioner med kök, hygien, sov och utrymme för umgänge (vardagsrum/allrum)
 • Högsta höjden från mark till taknock får vara max 4m
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns annars behöver du grannens medgivande
 • Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5m från fastighetsgräns annars krävs bygglov.

Komplementbyggnad 30 kvm (från och med 1 augusti 2020)

 • Får användas som exempelvis förråd, gäststuga eller garage.
 • Får vara max 30 kvm dock kan ytan fördelas på flera byggnader
 • Högsta höjden från mark till taknock får vara max 4m
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • Närmare tomtgräns än 4,5m behöver du grannens medgivande
 • Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5m från fastighetsgräns annars krävs bygglov.

Tillbyggnad 15 kvm bruttoarea

 • Får bara göras på huvudbyggnad
 • Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • Närmare tomtgräns än 4,5m behöver du grannens medgivande
 • Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5m från fastighetsgräns annars krävs bygglov.
 • Bruttoarean är den sammanlagda arean av alla våningsplan inklusive ytterväggar. I bruttoarea ingår inte öppenarea därför till exempel ett skärmtak inte kan vara en Attefallstillbyggnad

Takkupor

 • Max två takkupor under förutsättning att du inte har några befintliga takkupor
 • Har man redan en får man bygga en till
 • Takkuporna får tillsammans omfatta högst halva takfallet
 • Får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktionen, annars krävs bygglov. Att kapa en takstol innebär exempelvis ingrepp i den bärande konstruktionen vilket gör att bygglov krävs.

Inredning av ytterligare en bostad

 • Gäller bara enbostadshus
 • Får vara en självständig bostad
 • Ska uppfylla kraven för bostadsändamål. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och uppfylla tillgänglighetskraven, krav på ljudisolering, brand m.m.

Bygglov krävs:

 • Om kommunen i en detaljplan för området utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • Om det gäller byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • Om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.
 • Om grannen nekar medgivande eller åtgärden kommer närmare tomtgräns mot allmänplatsmark (park, väg och gator o.s.v.).

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Ska du bygga närmare till allmän platsmark (exempelvis park eller gata) än 4,5 meter behöver du alltid bygglov.

Bygglov för komplementbyggnader

Anmäl via e-tjänst eller blankett

Tips och råd

 • Vet du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara tydliga. Det finns inget krav på att de ska vara arkitektritade men om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och ansökan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.