Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Förorenade områden

Förorenade områden är mark- eller vattenområden, grundvatten samt byggnader eller anläggningar där det finns föroreningar i sådana halter eller mängder att det kan medföra skada eller besvär för människors hälsa eller miljön. Förorenade områden återfinns ofta i anslutning till tidigare industriell eller annan miljöfarlig verksamhet, eller i anslutning till pågående sådana verksamheter som har varit i drift under längre tid. Det är i första hand den som har orsakat en förorening som är ansvarig för att avhjälpa skadan, men under vissa förutsättningar kan också fastighetsägaren ha ett ansvar.

Tillsyn över förorenade områden i Hofors, Ockelbo och Sandviken görs av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning samt länsstyrelsen. Tillsynen omfattar bland annat handläggning av anmälningar om efterbehandling, utredning av ansvar, riskbedömningar, granskning av undersökningar och analysresultat samt inspektioner.

Underrättelseskyldighet vid upptäckt

Om du som äger eller brukar en fastighet upptäcker en förorening på fastigheten som kan medföra skada eller besvär för människors hälsa eller miljön, så är du enligt miljöbalken skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten. Det är i regel Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som är tillsynsmyndighet, men det kan också vara länsstyrelsen. Du kan alltid höra av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen för att få vägledning.

Anmälningsplikt vid avhjälpandeåtgärd

Om en avhjälpandeåtgärd ska vidtas inom ett förorenat område ska detta först anmälas till tillsynsmyndigheten, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna. Anmälningsplikten gäller dock inte om risken endast bedöms som ringa. Anmälan ska göras i god tid innan åtgärden vidtas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ingen särskild blankett för ändamålet, men på ebh-portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en checklista som kan användas som utgångspunkt vid anmälan.

Mer information

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.