Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Luftkvalitet

Luftens innehåll av föroreningar kommer dels från lokala källor (till exempel bilar, uppvärmning och industri) och dels sådant som följer med vindarna utifrån.

Generellt kan vi säga att luften här är mycket renare än i städer som Stockholm och lite bättre än i Gävle och Falun. Det hänger förstås ihop med att vi har färre invånare per ytenhet (=färre förorenare) och att vi har långt till Europas mest tätbefolkade områden.

Lokala utsläppskällor som påverkar luftkvaliteten närmast utsläppen finns på Sandviks och Ovakos industriområden samt från trafiken på E16.
De här utsläppen har stor betydelse nära utsläppskällan, men närmar sig bakgrundsnivåerna när man kommer ca 50 meter från E16 och 300 - 1000 meter för industriområdena.

Regler

I miljöbalken finns krav på utsläppen från verksamheter samt regler för hur mycket föroreningar som får finnas inomhus. Kvaliteten på utomhusluft regleras i luftkvalitetsförordningen (2010:477) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I förordningen finns miljökvalitetsnormer för föroreningar som kvävedioxid (NO2), kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO), bly (Pb), bensen (ett aromatiskt kolväte som är vanligt i förbränningsrök och avgaser), partiklar (PM10), ozon (O2), arsenik (As), kadmium (Cd), nickel (Ni) och bens(a)pyren (ett aromatiskt kolväte som är vanligt i rök från ofullständig förbränning).

Kommunerna är skyldiga att mäta eller beräkna hur luften är i deras område. Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner är alla medlemmar i Östra Sveriges luftvårdsförbund som gör beräkningar och mätningar.

Luftvårdsförbundet har sammanställt rapporter om halten av olika luftföroreningar för våra kommuner. Ta del av Luftvårdsförbundets rapporter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Naturvårdsverket sida om miljökvalitetsnormer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Östra Sveriges luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Luftvårdsförbundets kommunikationsfilm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.