Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bekämpningsmedel 

Kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat vattentäkter, vattenlevande organismer och omgivande växtlighet. En del ämnen kan dessutom lagras upp i växter och djur och orsaka andra skador i miljön.

Det finns därför stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas. För att få sprida de flesta kemiska bekämpningsmedel som förekommer i jordbruket krävs utbildning eller tillstånd för den som utför spridningen. Länsstyrelsen ordnar utbildning för sprutcertifikat.

Inom vissa områden behövs dessutom tillstånd av eller anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden som handlägger miljöfrågor.

Utrustningen som används måste vara utformad så att bekämpningsmedlen verkligen hamnar där de ska. Påfyllning och rengöring av spruta får inte ske så att mark, ytvatten eller grundvatten förorenas. Du behöver kontrollera att din spruta sprider medlet på rätt sätt. Vänd dig till en godkänd kontrollant.

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre farliga för hälsa och miljö och därför är det viktigt att du tar reda på om du verkligen behöver använda kemisk bekämpning innan du besprutar.

En del ämnen kan dessutom lagras upp i växter och djur och orsaka andra skador i miljön. Det finns därför stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas.

Anmälan

Inom följande områden behöver en anmälan göra till Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras senast 4 veckor innan spridning.

 • På banvall
 • På vägområden för att förhindra spridning av invasiva arter som omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter
 • På områden större än 1000 m² där allmänheten får färdas med undantag för åkermark

Tillstånd

Inom följande områden krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan ska göras senast 4 veckor innan spridning.

 • Vattenskyddsområden
 • Tomtmark för flerfamiljshus
 • Gårdar till skolor och förskolor
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planering och anläggningsarbete
 • På vägområde samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Mer information

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.