Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Rökfria miljöer

Enligt lag om tobak och liknande produkter finns det miljöer som ska vara rökfria. Förbudet mot rökning i dessa miljöer finns till för att undvika att människor blir utsatta för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem. Särskilt känsliga för tobaksrök är barn och unga samt personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka.

Lagen om tobak och liknande produkter

Lagen om tobak och liknande produkter är en sammanslagning av tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den innebär rökförbud vid exempelvis uteserveringar, lekplatser och busshållplatser. Rökförbudet i de rökfria miljöerna omfattar även produkter som elektroniska cigaretter, örtprodukter och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Var gäller rökförbud?

Sedan tidigare har det bland annat varit rökförbud på skolgårdar, i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård och i lokaler där allmänheten har tillträde som till exempel butiker, bibliotek och teatrar. Ett flertal nya områden utomhus omfattas av rökförbudet från den 1 juli 2019. Mer information om dessa områden finns nedan.

Entréer till rökfria lokaler dit allmänheten har tillträde

Rökning är förbjuden vid entréer till lokaler och andra utrymmen som är rökfria och som allmänheten har tillträde till.

Det får göras en bedömning av hur långt ifrån entréerna som förbudet ska gälla. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen, framför allt att skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för t.ex. allergiker att ta sig in i och ut ur en lokal eller ett utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök eller rök från andra produkter.

Rökförbud på restauranger och andra serveringsställen

Alla restauranger och andra serveringsställen inklusive uteserveringar ska vara rökfria. Man får till exempel inte dela upp en uteservering och tillåta rökning i det ena utrymmet. Även vid entrén till serveringsställen råder rökförbud. Det går att inrätta speciella rökrum, men då är det inte tillåtet att ta med vare sig mat eller dryck in i rökrummet. Ett rökrum får bara vara en mindre del av serveringslokalen.

Kollektivtrafiken

Man får inte röka på inrikes kollektivtrafik eller i väntsalar, biljetthallar och andra lokaler som är avsedda att användas av resande. Områden i anslutning till kollektivtrafik, perronger, busshållplatser och taxizoner omfattas också av rökförbud. Även gångbanor i anslutning till spårområden berörs av rökförbudet.

Lekplatser

Det är rökförbud på alla lekplatser som allmänheten har tillgång till. Det gäller även privata lekplatser om de är öppna att besöka för allmänheten.

Idrottsanläggningar utomhus

Rökförbud gäller på inhägnade idrottsanläggningar, även när anläggningarna används till annat än idrott, exempelvis vid konserter och liknande. I områden i anslutning till idrottsplatser som är ämnade för allmänheten råder också rökförbud, t.ex. toaletter eller caféverksamhet.

Vem har ansvar för rökförbudet?

Det är den som äger eller på annat sätt ansvarar för en lokal eller ett område utomhus som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré även om butiksägaren inte äger marken utanför entrén.  Om entrén går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, har normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.  

Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet. Kravet på skyltning är allmänt formulerat i lagen och ger den ansvarige stora möjligheter att individuellt anpassa skyltningen utifrån de särskilda förhållanden som råder i de olika rökfria miljöerna.

Den som är ansvarig behöver inte ha någon regelbunden övervakning men ska vid behov gripa in med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten får denne avvisas, dvs. man ber personen lämna platsen. Den ansvarige behöver inte markera exakt var rökning inte är tillåten men det är förbjudet att ha ”rökrutor” där rökning är tillåten inom det rökfria området.

Kommunerna har tillsyn över att reglerna om rökfria miljöer följs. I Hofors, Ockelbos och Sandvikens kommun har Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning tillsynsansvaret.

Störs du av någon annans rökning?

Störs du av rökning på en plats som ska vara rökfri ska du ta upp det med den som är ansvarig för att rökförbudet följs. Om det inte blir någon förändring kan du göra en anmälan om störning till Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning.

Mer information

Mer information om rökfria miljöer kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice på telefonnummer 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.