Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

PCB i byggnader och anläggningar

Inventering

Genom förordning (2007:19) om PCB m.m. ställdes krav på ägare till byggnader och andra anläggningar där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering under åren 1956-1973. De blev skyldiga att undersöka om massan är en PCB-produkt enligt definitionen i förordningen. En redovisning av vidtagna inventeringsåtgärder skulle ges in till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008. En- och tvåbostadshus ägda av fysiska personer eller dödsbon undantogs dock från förordningens krav.

Sanering

I de fall PCB-produkter i fogmassa eller halkskyddad golvmassa har påträffats i halter över 500 vikt-ppm (miljondelar) ställer förordningen krav på sanering inom viss tid. Sådan sanering skulle ha varit genomförd senast den 30 juni 2016. Om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998 behöver sanering dock ske först i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Samma sak gäller för fogmassa eller halkskyddad golvmassa med en halt av PCB-produkter mellan 50-500 vikt-ppm.

Anmälan

Den som äger en byggnad eller annan anläggning är den som är skyldig att se till att saneringsåtgärder vidtas. Senast tre veckor innan en sådan åtgärd påbörjas ska en anmälan lämnas in till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, som är tillsynsmyndighet. Anmälan ska innehålla de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att bedöma åtgärdens effekt på människors hälsa och miljön.

Mer information

Information om PCB på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Förordning (2007:19) om PCB m.m. Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.