Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare avskiljer olja från avloppsvattnet. Oljeavskiljare behövs för att olja ställer till stora problem i naturen.

Olja är så giftigt att mycket låga koncentrationer kan orsaka skador. Även avfettningsmedel, som är till för att bryta ned olja, orsakar såväl akuta gifteffekter som långsiktiga effekter i våra vattenmiljöer. Sådana utsläpp räknas som ett av de allvarligaste hoten mot livet i sjöar och vattendrag.

Vilka behöver en oljeavskiljare?

Reningsverk kan inte ta hand om avloppsvatten som innehåller olja. Därför måste verksamheter som fordonstvättar, verkstäder och större garage installera oljeavskiljare. Genom att separera och hantera oljeavfall på ett miljösäkert sätt förhindrar du skador på sjöar och vattendrag samt i reningsverkens processer.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp till VA-nätet. Följaktligen är det fastighetsägarens ansvar att en typgodkänd och rätt dimensionerad oljeavskiljare finns installerad och sköts utifrån den verksamhet/de verksamheter som bedrivs i fastigheten. Ett skriftligt avtal mellan fastighetsägaren och verksamhetsutövare kan tydliggöra vem som ska utföra vad.

Läs mer i denna broschyr: Miljösäker hantering av oljeavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötsel och kontroll av oljeavskiljare

För att en oljeavskiljare ska fungera på rätt sätt, krävs skötsel och kontroll av anläggningen och regelbunden tömning av olja och slam. Vid egenkontroll av oljeavskiljaren ska du mäta oljeskiktets och slamskiktets tjocklek. Detta ska ske minst var 6:e månad. Finns det larm på oljeavskiljaren, vilket det ska finnas, måste även detta kontrolleras regelbundet med avseende på funktion. Vart femte år ska du också se till att en mer omfattande besiktning av oljeavskiljaren utförs av sakkunnig.

Före installation av oljeavskiljaren krävs en bygganmälan/bygglov från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och en anmälan till VA-huvudmannen inför påkoppling på VA-nätet.

Har du några frågor? Kontakta Medborgarservice telefon 026-24 00 00, e-post: medborgarservice@sandviken.se

Hofors och Ockelbo Kommun
Gästrike Vatten, telefon 020-37 93 00, e-post: info@gastrikevatten.se

Sandvikens Kommun
Sandviken Energi, telefon 026-24 16 00, e-post: info@sandvikenenergi.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.