Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Hantering av köldmedier

Köldmedier är olika typer av ämnen som används i aggregat, exempelvis i kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar.

Utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser

Kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning innehåller för sin funktion köldmedier, som vanligtvis består av fluorerade växthusgaser. Sådana ämnen är i jämförelse med koldioxid mycket kraftfulla växthusgaser. För att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser finns regler för vilka köldmedier som får användas samt hur installation och kontroll av utrustning ska gå till. Reglerna finns i EU-förordningen nummer 517/2014 samt i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Underrättelse innan installation eller konvertering

Om stationär köldmedieutrustning som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska installeras ska Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning underrättas om detta. Underrättelsen ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten. Samma krav gäller vid konvertering av en befintlig utrustning, det vill säga när byte till ett nytt köldmedium sker i utrustningen.

Läckagekontroll

För köldmedieutrustning som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska läckagekontroller genomföras enligt bestämmelserna i EU-förordningen nummer 517/2014. Intervallen för kontroller framgår av förordningen, och återges i nedanstående tabell.

Mängd koldioxidekvivalenter

Kontrollintervall                             

5 ton eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton eller mer

1 gång per 3 månader


Om ett läckagevarningssystem är installerat förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Årlig rapportering

För köldmedieanläggningar som under någon del av ett kalenderår innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska operatören lämna en rapport till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Rapporten ska lämnas senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser. Vad rapporten ska innehålla framgår av 15 § i förordning om fluorerade växthusgaser. Exempel på uppgifter som ska lämnas är resultatet av de läckagekontroller som gjorts samt information om utrustning som skrotats under kalenderåret.

Miljösanktionsavgift för överträdelse av regler

Miljösanktionsavgift tas ut för utebliven underrättelse eller årlig rapport, samt om intervallen för läckagekontroll inte följs. Sanktionsavgift tas också ut för överträdelse av vissa andra regler inom köldmedieområdet. Miljösanktionsavgiftens storlek framgår av förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Mer information

Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 517/2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.