Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Lagring av brandfarlig vätska och spillolja

Skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor

Hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner med rör- och slangledningar samt i lösa behållare regleras i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2021:10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrift (MSBFS) 2018:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De tekniska kraven, installationskontroll och periodiska kontroller regleras i MSBFS medan NFS innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och krav på sekundärt skydd.

I vissa fall kan bygglov krävas för cisterner.

Nya cisterner

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ska minst 4 veckor i förväg informeras om installation av cisterner för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja som rymmer mer än 1 m³ vätska. Inom vattenskyddsområde omfattas både cisterner och lösa behållare och gränsen är 150 liter. Informationen skall även omfatta tillhörande rörledningar och slangledningar. När det gäller vattenskyddsområden indelade i zoner är lösa behållare som innehåller 150 liter eller mer undantagna i den tertiära zonen.

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur bruk så att tillsynsmyndigheten kan bestämma hur cisternen bör omhändertas.

Cisterner som tas ur bruk permanent bör i första hand tas bort och skrotas. Om det inte är möjligt att avlägsna en nedgrävd tank bör den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Påfyllningsrör och avluftningsledning bör tas bort för att inte riskera att påfyllning sker av misstag.

Inom vattenskyddsområde

Cisterner och lösa behållare större än 150 liter ska ha ett sekundärt skydd i vattentäktszon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.

Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar samt lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten anger annat. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.

Invallningen ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning  ska invallningen rymma den största cisternens volym + 10 % av övriga cisterners totala volym. Kravet på invallning gäller även lösa behållare. Den som inom ett och samma vattenskyddsområde under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod avser att hantera mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare ska senast fyra veckor innan den första hanteringen inleds skriftligen informera tillsynsmyndigheten. Kravet gäller i vattenskyddsområdets vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller kravet enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet.

Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat så att kontroll är möjlig.

Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig beskaffenhet. Skylten ska även innehålla följande information:

  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Volym
  • Högsta fyllningsflöde
  • Innehåll

Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än dessa föreskrifter gäller de kraven.

Funktionskrav på det sekundära skyddet

I de nya föreskrifterna NFS 2021:10 har det införts ett funktionskrav på sekundärt skydd istället för ett absolut krav på invallning för cisterner ovan mark (gällde enligt tidigare föreskriften). Det finns övergångsbestämmelser avseende när krav på sekundärt skydd ska vara uppfyllt för cisterner och lösa behållare som redan är installerade eller i bruk den 1 januari 2022

Mer information

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice
026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.