Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Cisterner och rörledningar

Bestämmelser kring lagring och hantering av brandfarlig vätska för att skydda mark och vatten finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS) 2003:24. Förutom reglerna till skydd för miljön kan tillstånd krävas enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, där Gästrike räddningstjänst är tillståndsgivande myndighet. Även bygglov kan krävas för cisterner.

Information vid installation

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ska informeras innan installation av:

  • Markförlagda cisterner för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja som rymmer mer än 1 m³ vätska, med tillhörande rörledningar och slangledningar.
  • Anordningar (anordning = cistern med tillhörande rör- och slangledningar samt i förekommande fall sekundärt skydd som är fast anslutet till anordningen) där en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja ligger ovan mark, men där tillhörande ledningar är förlagda i mark.
  • Cisterner för diesel, eldningsolja eller spillolja ovan mark som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³, med tillhörande rörledningar. Informationskravet gäller inte om anordningen ska installeras inomhus, förutsatt att den ligger utanför vattenskyddsområde. Informationen ska lämnas skriftligen via särskild blankett, se nedan, i god tid innan installationen påbörjas.
  • Dessutom ska information lämnas vid hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Se ytterligare information längre ned.

Kontroll

Krav på kontroll vid tillverkning och installation av cisterner med tillhörande ledningar återfinns, beroende på cisternens förläggning och storlek, i NFS 2003:24 eller i föreskrifter meddelade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Krav finns också på revisionskontroll, exempelvis om en anordning har ändrats, kan ha tagit skada eller har flyttats.

Cisterner och ledningar ska också genomgå återkommande kontroll med sex eller tolv års intervall, beroende på cisterntyp. Kontrollkravet gäller oavsett om anordningen är placerad inomhus, utomhus eller i mark. Kontrollrapporter ska hållas tillgängliga hos cisterninnehavaren till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk. Särskilda regler gäller inom vattenskyddsområde, läs mer längre ned.

Endast ackrediterade kontrollorgan får utföra ovanstående kontroller, se Swedacs hemsidalänk till annan webbplats.

Anmälan om cistern och rörledning som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras, och åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Så länge dessa åtgärder inte har vidtagits kvarstår kravet på återkommande kontroll. När en cistern har tagits ur bruk ska det anmälas till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd på särskild blankett, se nedan.

Cisterner som tas ur bruk permanent bör i första hand tas bort och skrotas. Om det inte är möjligt att avlägsna en nedgrävd tank bör den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska också tas bort för att inte riskera att påfyllning sker av misstag.

Hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

I vattenskyddsområden gäller särskilda krav för hantering av brandfarlig vätska, som finns i NFS 2003:24. Därutöver finns ytterligare krav för de enskilda vattenskyddsområdena, som återfinns i de föreskrifter som har beslutats för respektive område.

Information vid hantering av mer än 250 liter

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ska alltid informeras vid hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Information lämnas på särskild blankett, se nedan. Detta informationskrav är mer omfattande än utanför vattenskyddsområde; informationsplikten omfattar fler vätskor samt fler förfaranden än enbart förvaring.

Krav på sekundärt skydd

Cisterner och lösa behållare för brandfarlig vätska med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd, det vill säga en anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern. Även rörledningar ska förses med sekundärt skydd. NFS 2003:24 medger undantag från detta krav för cistern med tillhörande rörledningar som är under regelbunden uppsikt och om den finns i pannrummet till ett bostadshus, samt i vissa fall för äldre anordningar. Tillsynsmyndigheten kan ändå ställa krav i det enskilda fallet om det är befogat ur miljösynpunkt, och avvikande krav kan finnas i vattenskyddsföreskrifter.

Återkommande kontroll ska göras av det sekundära skyddet med samma intervall som kontrollen av cisternen. För cisterner och rörledningar som saknar sekundärt skydd halveras ordinarie kontrollintervall, så att kontroll ska ske vart tredje eller vart sjätte år, beroende på cisterntyp.

Andra krav inom vattenskyddsområde

Ytor där brandfarlig vätska hanteras ska utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde ska det finnas en informationsskylt om ”vattenskyddsområde”. Informationsskylten ska vara väl synlig och tillverkad av varaktigt material.

Blanketter

Mer information

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-10-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.