Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor

Hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner med rör- och slangledningar regleras i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS) 2017:5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrift (MSBFS) 2018:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De tekniska kraven, installationskontroll och periodiska kontroller regleras i MSBFS medan NFS innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och krav på sekundärt skydd.

I vissa fall kan bygglov krävas för cisterner.

Till skillnad från äldre föreskrifter omfattas nu även cisterner som är större än 10 m³ av NFS.

Nya cisterner

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ska minst 4 veckor i förväg informeras om installation av cisterner för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja som rymmer mer än 1 m³ vätska (inom vattenskyddsområde är gränsen 250 liter). Informationen skall även omfatta tillhörande rörledningar och slangledningar.

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur bruk så att tillsynsmyndigheten kan bestämma hur cisternen bör omhändertas.

Cisterner som tas ur bruk permanent bör i första hand tas bort och skrotas. Om det inte är möjligt att avlägsna en nedgrävd tank bör den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Påfyllningsrör och avluftningsledning bör tas bort för att inte riskera att påfyllning sker av misstag.

Kontroller

Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt föreskrifter meddelade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ska skickas in till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

Inom vattenskyddsområde

Cisterner större än 250 liter i och ovan mark samt rörledningar och slangledningar ska ha ett sekundärt skydd. Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.

Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten anger annat. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.

Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon utan sekundärt skydd.

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot hantering utan sekundärt skydd inom hela vattenskyddsområdet.
Invallningen ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning  ska invallningen rymma den största cisternens volym + 10 % av övriga cisterners totala volym.

Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat så att kontroll är möjlig.

Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig beskaffenhet. Skylten ska även innehålla följande information:

  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Volym
  • Högsta fyllningsflöde
  • Innehåll

Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än dessa föreskrifter gäller de kraven.

Mer information

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice
026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.