Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Bilden visar stationshuset i Storvik.

Storvik

Storvik är med drygt 2 000 invånare Sandvikens kommuns näst största tätort. Orten ingår i ett prioriterat stråk för bostadsutvecklingen i kommunen. Här finns ett rikt utbud av offentlig och kommersiell service. Fritidsutbudet är stort och närheten till Näsbysjön en tillgång. Järnvägsstationen är en viktig knutpunkt för godståg till och från Norrland. Detta tillsammans med läget vid E16 och närheten till städerna Sandviken, Gävle och Falun ger Storvik goda möjligheter att utvecklas som serviceort.

Strategier för Storviks utveckling

Storvik utvecklas som serviceort och attraktiv ort för boende och företagande genom att:

 • Attraktiva, sjönära bostäder möjliggörs
 • Centrala Storvik förtätas och utvecklas som mötesplats
 • Logistikcenter etableras
 • Förutsättningar skapas för lämpliga boendeformer för äldre
 • Möjligheten undersöks att bygga ny trafikplats med av- och påfart till E16
 • Storvik utvecklas som serviceort
 • Förbättrad tillgänglighet till Näsbysjön utreds
 • Kommunen verkar för en gång- och cykelväg mellan Storvik och Kungsgården. Gång- och cykelvägen prioriteras av kommunen till länstransportplanen
 • Mark reserveras för gång- och cykelväg till Gästrike-Hammarby
 • Möjlighet till omvandling av befintlig verksamhet till annan användning

Riktlinjer för Storvik

Bostäder

 • I Storvik ska ny bostadsbebyggelse i första hand ske som:
 • Komplettering till och förtätning av befintlig bebyggelse.
 • Komplettering av befintlig bebyggelse i attraktiva lägen.
 • Möjlighet för äldre att bo kvar på orten.

Kulturmiljö

 • Särskilt värdefulla kulturmiljöer bör skyddas och värnas vid detaljplanering och bygglovsprövning.
 • Natur, grönstruktur och rekreation
 • Värdefulla grönområden ska värnas och ges möjlighet till utveckling.
 • Värna de tätortsnära grönområdena i planeringen.

Infrastruktur

 • Mark ska reserveras för gång- och cykelväg mellan Storvik och Gästrike-Hammarby.
 • Verka för anläggande av gång- och cykelväg Storvik-Kungsgården.

Verksamheter

 • Etablering av industri hänvisas i första hand till redan ianspråktagen mark.
 • Ny etablering av offentlig och kommersiell service hänvisar i första hand till redan ianspråktagen mark

Ta chansen - tyck till

Lämna dina synpunkter

Ta del av hela ortsanalysen för Storvik

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se