Kunskapsnämnden

Kunskapsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Verksamheten omfattar förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Nämnden svarar för kommunens tillsyn över verksamhet inom nämndens ansvarsområde som utövas av fristående huvudman eller på kommunens uppdrag.

Kontaktinformation

E-post: kunskapsnamnd@sandviken.se

Ledamöter i nämnden