Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygglov och anmälan av byggåtgärder

När du ska bygga nytt eller förändra behöver du oftast ett bygglov och ett startbesked. En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva en anmälan och får inte påbörjas innan ni har fått ett startbesked från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Här hittar du information om olika projekt som kräver bygglov eller anmälan. Är du osäker ta kontakt med plan- och byggenheten 026-24 00 00.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning prövar om ditt bygge eller projekt stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan. Gällande detaljplan för din fastighet hittar du på vårt planarkiv.

Det behövs bygglov för att:

Bygga nytt eller till
Ändra befintlig byggnad
Staket, murar, plank och skyltar
Anläggningar t.ex. idrottsplatser, parkeringar m.m.


Bygglovsbefriade åtgärder

I Plan- och bygglagen 9 kap. 4 § finns bestämmelser som innehåller vissa förenklingar för en eller tvåbostadshus och till dem tillhörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader). Bestämmelserna är olika beroende på om huset ligger inom eller utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

Traditionella genomsiktliga staket med maximal höjd av 100 cm från medelmarknivå är normalt bygglovsbefriad. Plank och murar kräver alltid bygglov. Är staketet högre och/eller genomsiktligheten begränsad kan den visuella effekten innebära att den bedöms som ett plank och därmed bygglovspliktigt.

Strandskyddsbestämmelserna gäller även för staket, murar och plank.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Med sammanhållen bebyggelse menas bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark (enligt plan- och bygglagen). I områden som består av sammanhållen bebyggelse krävs det oftast lov eller anmälan för att få bygga.

Om du bor utanför sammanhållen bebyggelse så kan du få göra en liten tillbyggnad utan bygglov. Villkoren för tillbyggnaden är följande:

  • En- eller tvåbostadshus
  • Får inte dominera över det ursprungliga huset
  • Ej större än 1/3 av husets ursprunliga byggnadsyta
  • Ej större än 50 kvm
  • Endast ett plan
  • Innehålla maximalt två rum.
  • Om tillbyggnad sker närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste grannen ge godkännande

Utanför sammanhållen bebygelse får du också uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset utifrån dessa regler. Vill du uppföra komplementbyggnaden eller bygga muren eller planket närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste din granne ge godkännande för åtgärden. Ger inte grannen sitt godkännande så måste du söka bygglov.

Observera att lov eller anmälan eller andra tillstånd kan krävas, t ex för ändring i bärande konstruktion, ändring av brandkyddet, för eldstäder, för värmepumpar, anläggande och ändring av avlopp, strandskyddsdispens.

Det krävs anmälan för:

Attefallsåtgärder
Installation/ändring av eldstad, ventilation, hiss eller vatten och avlopp


Avgifter och taxor

Du betalar för den tid det tar för oss att ta reda på alla fakta som behövs för att handlägga ditt ärende och fatta ett beslut. Exakt hur mycket det kostar är ofta svårt att säga eftersom olika ärenden tar olika lång tid att handlägga.

Bygglovstaxa Sandvikens KommunPDF (pdf, 1.1 MB)

Bygglovstaxa Hofors kommunPDF (pdf, 9.5 MB)

Bygglovstaxa Ockelbo kommunPDF (pdf, 496.1 kB)

Sidan uppdaterad: 2017-10-20
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.