Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygglov och anmälan av byggåtgärder

Reducerad avgift för byggärenden i Hofors, Sandviken och Ockelbo under november och februari. Reduceringen gäller ärenden som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 november 2018 till och med 28 februari 2019.

Du kan lämna in ansökan och även anmälan digitalt. Läs mer om våra e-tjänsteröppnas i nytt fönster.

När du ska bygga nytt eller förändra behöver du oftast ett bygglov och ett startbesked. En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva en anmälan och får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Här hittar du information om olika projekt som kräver bygglov eller anmälan.
Är du osäker ta kontakt med plan- och byggenheten 026-24 00 00.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning prövar om ditt bygge eller projekt stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan. Gällande detaljplan för din fastighet hittar du på vårt planarkiv.

Det behövs bygglov för att:

Bygga nytt eller bygga till

Bygga nytt

Nybyggnad kräver i allmänhet bygglov. I allmänt språkbruk är byggnad en varaktig konstruktion av tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. I tillämpningen av bygglagstiftningen har begreppet dock fått en något vidare tillämpning.

Ett villabygge med rest stomme, husvagn med förtält, transformatorbyggnad (som man kan vistas i), stort varmluftstält, carport och husbåt har ansetts som byggnad vid bygglovsprövning.

Bygga till

Tillbyggnad kräver bygglov i de flesta fall. Med tillbyggnad avser plan- och bygglagen åtgärder som ökar en byggnads volym oavsett i vilken riktning detta sker, det vill säga en utökning av byggnadsvolymen uppåt, neråt eller åt sidan.

Exempelritningar

Ändra befintlig byggnad

Ändrad användning

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver nästan alltid bygglov, oberoende av om förändringen medför några byggnadstekniska åtgärder eller inte. Från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Ändra byggnads yttre utseende

Om byggnaden finns på ett område med detaljplan krävs bygglov för:

Att ändra utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet kräver bygglov, till exempel att ta upp ett fönster i fasaden.

Ändra inomhus

Ändringar av rumsindelningen eller andra inre ändringar kräver normalt inte bygglov. Men om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägenhet eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs bygglov.

För vissa invändiga ändringar ska du dock lämna in en anmälan exempelvis för ändring som berör bärande delar eller avsevärt påverkar byggnadens planlösning.

Murar och plank

Konstruktionen och utseendet avgör om en inhägnad räknas som ett staket, plank eller en mur. Materialet har ingen betydelse när det gäller bygglovsplikten. Generellt krävs det bygglov för att uppför en mur eller ett plank, både inom och utanför ett område med detaljplan. Plank som är lägre än 1,00 meter räknas som staket och kräver därför inte bygglov.

Strandskyddsbestämmelserna gäller även för staket, murar och plank.

Anläggningar - idrottsplatser, parkeringar m.m.

Bygglov krävs för att anordna/uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar. Detta gäller bland annat nöjesparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, parkeringsplatser, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, vindkraftverk.

Men också upplag eller materialgårdar, som permanent uppläggning av bilar, båtar, byggnadsmaterial av viss omfattning kräver bygglov.

Fasta cisterner eller liknande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen är bygglovspliktiga.

En mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov (husbehov) behöver inte lov, till exempel en oljetank till ett bostadshus.

Radio- och telemaster samt torn kräver bygglov, däremot inte mindre sådana som bara är avsedda för en fastighets husbehov till exempel antenn uppsatt av sändaramatör.

Skylt/ljusanordning

Att sätta upp skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana inom detaljplanerat område kräver bygglov.

Bygglovsbefriade skyltar efter lagändringar 1 juli 2017

Det krävs inte bygglov för:

 • en skylt med högst 1 kvadratmeter area
 • En orienteringstavla med högst 2 kvadratmeter area
 • skyltar för tillfälligt evenemang, där skylten är uppsatt i högst 4veckor
 • skyltar inomhus
 • reklamskyltar i samband med val eller folkomröstning
 • nationalfsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik
 • sjömärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten

Undantaget för skylt med 1 kvadratmeter area och orienteringstavla med 2 kavdratmeter area gäller inte där område eller hus bedöms vara särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).    

Det krävs anmälan för:

En åtgärd som kräver en anmälan får inte påbörjas innan ni har fått ett startbesked från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

I e-tjänsterna framgår vilka handlingar som ska bifogas, läs nogrant och skicka in anmälan så komplett som möjligt.

Attefallsåtgärder

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvm i närheten av ett bostadshus.

Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodar anmälas till kommunen. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska nämnden pröva om åtgärden följer de lagar och bestämmelser som gäller för byggande.

Följande Attefallsåtgärder kan i normalfallet genomföras utan krav på bygglov

För en- och tvåbostadshus:

Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst nockhöjd

 • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för ”friggebodar”)
 • får inte stå närmare fastighetgräns än utan grannes medgivande
 • får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus
 • ska anmälas till kommunen

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea

 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • ska anmälas till kommunen

Tillbyggnad med högst två takkupor

 • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen
 • ska anmälas till kommunen

För enbostadshus (dock inte komplementbostadshus) dessutom:

Inredning av ytterligare en bostad

 • ska anmälas till kommunen

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplan.

Undantag

Bygglov krävs i följande fall:

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • För åtgärd av byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Anmälningar, tillstånd eller dispenser som är kopplade till andra lagar är oförändrade (till exempel tillstånd för/ändring av enskilt avlopp och ansökan om strandskyddsdispens).

Installation/ändring av eldstad, ventilation, hiss eller vatten och avlopp

En anmälan måste alltid göras innan du installerar eller ändrar en eldstad, rökkanal, braskamin, kakelugn eller öppen spis, och numera även kassett eller insats.

Ändringar i skorsten som avsevärt påverkar byggnadens brandskydd kräver anmälan.

Ett antal lagar och regler bestämmer hur man får göra när man installerar eldstad. Den huvudsakliga regelsamlingen är kapitel 5 i BBRlänk till annan webbplats (Boverkets Byggregler), där regleras skortenshöjd, bärande underlag, avstånd till brännbart material, tilluftsförsel, tillträdesanordningar på tak med mera. För att säkerställa att Boverkets krav uppfylls ska man använda typgodkända/certifierade (CEmärkta) produkter.

Eldstad ska vara miljögodkänd och installeras på ett fackmannamässigt sätt. Bor du i tätbebyggt område kan eldning med pellets vara att föredra.

I e-tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas, läs nogrant och skicka in anmälan så komplett som möjligt.

För mer information om ritningar ta gärna del av vår exempelritningar.

Exempelritningar installation/ändring av eldstadPDF (pdf, 180.8 kB)

Installation eller väsentlig ändring av ventilationsanordningar, vatten och avlopp eller hissar kräver också anmälan.

Läs mer om enskilt avlopp på sidan Enskilt avlopp

I e-tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas, läs nogrant och skicka in anmälan så komplett som möjligt.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-12-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.